Τήρηση Μητρώου Εργοληπτών

14.—(1) Το Συμβούλιο, με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, καταρτίζει και στη συνέχεια τηρεί μητρώο (στο εξής αναφερόμενο ως το Μητρώο Εργοληπτών) στο οποίο καταχωρείται το όνομα, η διεύθυνση και οποιαδήποτε άλλα χρήσιμα στοιχεία κάθε προσώπου ή εταιρείας που εγγράφεται ως εργολήπτης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Οι καταχωρήσεις που γίνονται στο Μητρώο Εργοληπτών μπορούν να αποδεικνύονται με τέτοια αντίγραφα, πιστοποιημένα κατά τον τρόπο που ήθελε αποφασίσει το Συμβούλιο, και τα αντίγραφα αυτά θα αποτελούν αποδεκτή μαρτυρία σε οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη διαδικασία κάθε θέματος ή γεγονότος του οποίου επιτρέπεται η καταχώρηση στο Μητρώο δυνάμει του παρόντος Νόμου ή και των Κανονισμών.