Ανέγερση ιδιόκτητης κατοικίας

31.—(1) Παρά τις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 24 και τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, φυσικό πρόσωπο το οποίο κατέχει τα προσόντα για να εγγραφεί ως εργολήπτης δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή το οποίο αποδεδειγμένα ασκεί για δέκα τουλάχιστον έτη το επάγγελμα του κτίστη ή και κατασκευαστή καλουπιών, μπορεί με την έγκριση του Συμβουλίου να προβεί στην ανέγερση ιδιόκτητης κατοικίας για τη στέγαση της οικογένειάς του.

(2) Η έγκριση του Συμβουλίου παρέχεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου προσώπου στο καθορισμένο από το Συμβούλιο έντυπο και αφού καταβληθεί το καθορισμένο για το σκοπό αυτό τέλος.

(3) Το Συμβούλιο δεν παρέχει έγκριση δυνάμει του παρόντος άρθρου αν διαπιστώσει ότι-

(α) Το εμβαδόν της προς ανέγερση κατοικίας υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα τετραγωνικά μέτρα, ή

(β) ο αιτητής, ή σύζυγος αυτού ή ανήλικο τέκνο αυτού διαθέτει ιδιόκτητη κατοικία που μπορεί να στεγάσει την οικογένειά του:

Νοείται ότι για σκοπούς του παρόντος εδαφίου το εμβαδόν υπολογίζεται σύμφωνα με τη Σημείωση (3) του Πρώτου Πίνακα.

(4) Σε περίπτωση πώλησης κατοικίας η οποία έχει ανεγερθεί κατόπιν έγκρισης δυνάμει του παρόντος άρθρου, το πρόσωπο το οποίο ανήγειρε και στη συνέχεια πώλησε την κατοικία αυτή δεν μπορεί να εξασφαλίσει έγκριση για την ανέγερση νέας κατοικίας πριν από την παρέλευση δέκα ετών από την ημερομηνία πώλησης ή διάθεσης εκτός αν το Συμβούλιο ικανοποιηθεί ότι η κατοικία που πωλήθηκε δεν ικανοποιούσε, κατά την κρίση του Συμβουλίου, τις λογικές ανάγκες της οικογένειας του αιτητή.

(5) Η ανέγερση κατοικίας κατόπιν έγκρισης που χορηγείται δυνάμει του παρόντος άρθρου δε λογίζεται ως πείρα για σκοπούς εγγραφής προσώπου στο Μητρώο Εργοληπτών.