Εξαιρούμενες οικοδομικές η και τεχνικές εργασίες

29. Ουδεμία διάταξη των άρθρων 24, 25, 26 ή 28 εφαρμόζεται ή αφορά σε-

(α) Οποιαδήποτε εργασία για την ανέγερση, κατασκευή, επέκταση, μετατροπή ή επιδιόρθωση ισόγειας οικοδομής συνολικού όγκου όχι μεγαλύτερου των εκατό κυβικών μέτρων και η οποία δεν αποτελεί κατοικία, τόπο εργασίας, δημόσιο κτίριο ή μέρος αυτών

(β) οποιοδήποτε οικοδομικό ή και τεχνικό έργο ή και οποιαδήποτε οικοδομική ή και τεχνική εργασία για την οποία δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας δυνάμει του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, και των συναφών κανονισμών του με εξαίρεση τα οικοδομικά ή και τεχνικά έργα που εκτελούνται για την Κυπριακή Δημοκρατία, εκ μέρους ή προς όφελος αυτής, ή για οποιοδήποτε τμήμα της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας· ή

(γ) οποιαδήποτε εργασία για την εκτέλεση απλής φύσης τεχνικού έργου η αξία του οποίου δεν υπερβαίνει κατά το χρόνο της ανάληψης του έργου το ποσό το οποίο καθορίζει εκάστοτε ο Υπουργός με γνωστοποίησή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.