Αδικήματα και ποινές

28. Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση οποιασδήποτε απαγόρευσης που προβλέπεται στις παραγράφους (α), (β), (γ), (δ) ή (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 24 ή του άρθρου 25 είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται-

(α) Σε περίπτωση πρώτης καταδίκης για αδίκημα δυνάμει του παρόντος άρθρου, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες, ή

(β) σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή και τις δύο αυτές ποινές.