Ικανότητα υποβολής προσφοράς για έργα αντίθετης κατηγορίας σε ορισμένες περιπτώσεις

27.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 33(1), εγγεγραμμένος εργολήπτης που είναι κάτοχος ετήσιας άδειας οικοδομικών έργων πρώτης ή δεύτερης τάξης μπορεί να υποβάλλει προσφορά, για ανάληψη και εκτέλεση τεχνικού έργου τέταρτης ή πέμπτης τάξης, αν το τεχνικό έργο περιλαμβάνεται σε οικοδομικό έργο για το οποίο ο εργολήπτης αυτός υποβάλλει την προσφορά του. Εξάλλου, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 33(1), εγγεγραμμένος εργολήπτης κάτοχος ετήσιας άδειας τεχνικών έργων πρώτης ή δεύτερης τάξης μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ανάληψη και εκτέλεση οικοδομικού έργου τέταρτης ή πέμπτης τάξης, αν το οικοδομικό έργο περιλαμβάνεται σε τεχνικό έργο για το οποίο ο εργολήπτης αυτός υποβάλλει την προσφορά του.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 33(2), εγγεγραμμένος εργολήπτης που είναι κάτοχος ετήσιας άδειας οικοδομικών έργων τρίτης τάξης μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ανάληψη και εκτέλεση τεχνικού έργου πέμπτης τάξης, αν το τεχνικό έργο περιλαμβάνεται σε οικοδομικό έργο για το οποίο ο εργολήπτης αυτός υποβάλλει την προσφορά του. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που, εγγεγραμμένος εργολήπτης κάτοχος ετήσιας άδειας τεχνικών έργων τρίτης τάξης μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ανάληψη και εκτέλεση οικοδομικού έργου πέμπτης τάξης, αν το οικοδομικό έργο περιλαμβάνεται σε τεχνικό έργο για το οποίο ο εργολήπτης αυτός υποβάλλει την προσφορά του.

(3) Εγγεγραμμένος εργολήπτης και κάτοχος ισχύουσας ετήσιας άδειας μπορεί, εφόσον κατέχει την αντίστοιχη πείρα, να μετάσχει οποιουδήποτε διαγωνισμού αναφορικά με έργο υψηλότερης τάξης από αυτή της ετήσιας άδειάς του και της ίδιας κατηγορίας στην οποία είναι εγγεγραμμένος, αλλά δεν μπορεί να αναλάβει την εκτέλεση του έργου αυτού, εκτός αν πριν από την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως ανάθεσης έχει ήδη εξασφαλίσει την αναβάθμιση της ετήσιας άδειάς του στην αντίστοιχη τάξη του έργου.