Αδικήματα από εγγεγραμμένους εργολήπτες και τεχνικούς διευθυντές

26. Εκτός όπως άλλως πως προβλέπεται ρητά στον παρόντα Νόμο, εγγεγραμμένος εργολήπτης ο οποίος-

(α) Ενώ είναι κάτοχος ετήσιας άδειας οικοδομικών έργων υποβάλλει προσφορά για να εκτελέσει ή αναλαμβάνει ή εκτελεί τεχνικό έργο·

(β) ενώ είναι κάτοχος ετήσιας άδειας τεχνικών έργων υποβάλλει προσφορά για να εκτελέσει ή αναλαμβάνει ή εκτελεί οικοδομικό έργο·

(γ) ενώ είναι κάτοχος ετήσιας άδειας υποβάλλει προσφορά ή αναλαμβάνει ή εκτελεί οποιοδήποτε οικοδομικό ή τεχνικό έργο υψηλότερης τάξης από εκείνη της ετήσιας άδειάς του· (δ) ενώ δεν είναι κάτοχος ετήσιας άδειας σε ισχύ υποβάλλει προσφορά ή αναλαμβάνει ή εκτελεί οποιοδήποτε οικοδομικό ή τεχνικό έργο·

(ε) διατηρεί ή λειτουργεί τεχνικό γραφείο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αναλαμβάνει μελέτες ή εκπονεί σχέδια ή αναλαμβάνει την επίβλεψη τεχνικών ή και οικοδομικών έργων άλλων από εκείνα που εκτελεί για δικό του λογαριασμό· (στ) ενεργεί ως εργολήπτης αναφορικά με οποιοδήποτε οικοδομικό ή τεχνικό έργο άλλο από αυτό που εκτελεί για δικό του λογαριασμό, του οποίου η μελέτη έχει εκπονηθεί, εξ ολοκλήρου ή μερικώς, ή η επίβλεψή του, έχει αναληφθεί ή γίνεται από τον ίδιο ή από πρόσωπο το οποίο εργοδοτείται από αυτόν ή αν πρόκειται για εταιρεία από πρόσωπο που μετέχει στη διοίκηση ή διεύθυνσή της ή, εξαιρουμένων των Δημόσιων Εταιρειών, από πρόσωπο το οποίο είναι μέτοχος της εταιρείας αυτής·

(ζ) ο οποίος ενεργεί ως τεχνικός διευθυντής εγγεγραμμένης εταιρείας, ενεργεί ταυτόχρονα και για δικό του λογαριασμό ως εργολήπτης ή ως τεχνικός διευθυντής άλλης ή άλλων εταιρειών, ή, ενώ ενεργεί σε σχέση με άλλα έργα από αυτά που εκτελούνται για δικό του λογαριασμό από εταιρεία για την οποία ενεργεί ως τεχνικός διευθυντής, διατηρεί ή λειτουργεί τεχνικό γραφείο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αναλαμβάνει μελέτες ή εκπονεί σχέδια ή αναλαμβάνει την επίβλεψη τεχνικών ή και οικοδομικών έργων ή ενεργεί για δικό του λογαριασμό·

(η) παραλείπει να συμμορφωθεί σε οποιοδήποτε όρο ή περιορισμό στον οποίο υπόκειται η εγγραφή του·

(θ) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί σε οποιαδήποτε πρόνοια του παρόντα Νόμου·

(ι) εκτελεί οικοδομικό ή τεχνικό έργο με διαφορετικό όνομα από αυτό που φαίνεται στο πιστοποιητικό εγγραφής του ως εγγεγραμμένου εργολήπτη·

(ια) επιτρέπει ή παρέχει βοήθεια σε άλλο πρόσωπο να παρουσιάζεται ή να ενεργεί ως εγγεγραμμένος εργολήπτης·

(ιβ) επιτρέπει ή ανέχεται να χρησιμοποιείται από οποιοδήποτε πρόσωπο το πιστοποιητικό εγγραφής και η ετήσια άδειά του-

(ιγ) υποβοηθά ή επιτρέπει ή ανέχεται οποιοδήποτε πρόσωπο να αναρτά ή εκθέτει σε εργοτάξιο όπου εκτελείται οικοδομικό ή τεχνικό έργο που δεν εκτελεί αυτός, πινακίδα στην οποία αναγράφεται το όνομά του όπως είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ή και ο αριθμός εγγραφής του που του έχει δοθεί από το Συμβούλιο,

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται-

(i) σε περίπτωση πρώτης καταδίκης για αδίκημα δυνάμει του παρόντος άρθρου, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες, ή

(ii) σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή και τις δύο αυτές ποινές.