Γενικό ποινικό αδίκημα

44. Κάθε πρόσωπο περιλαμβανομένου εγγεγραμμένου εργολήπτη το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απαγόρευση, καθήκον ή υποχρέωση που επιβάλλεται από ή δυνάμει οποιασδήποτε από τις διατάξεις, του παρόντος Νόμου ή και των Κανονισμών διαπράττει αδίκημα και υπόκειται, αν δεν προβλέπεται άλλη ποινή, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες, και σε περίπτωση συνεχιζόμενου αδικήματος σε πρόσθετη χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι λίρες για κάθε ημέρα ή μέρος της ημέρας κατά την οποία η παράβαση ή η παράλειψη συνεχίζεται μετά την καταδίκη.