Προσόντα για εγγραφή στο Μητρώο

15.—(1) Κάθε πολίτης της Δημοκρατίας δύναται να εγγραφεί στο Μητρώο Εργοληπτών ως εργολήπτης οικοδομικών ή τεχνικών έργων ορισμένης τάξης εφόσον το Συμβούλιο ικανοποιηθεί ότι αυτός-

(α) Είναι σωματικά και πνευματικά κατάλληλο και ικανό πρόσωπο για να εγγραφεί,

(β) δεν τελεί υπό οποιαδήποτε νομική ανικανότητα δυνάμει δικαστικής απόφασης,

(γ) κατέχει επαρκή πρακτική και εποπτική πείρα σε ολοκληρωμένα οικοδομικά ή τεχνικά έργα, ανάλογα με την περίπτωση, και επαρκείς γνώσεις σε όλους τους επιμέρους τομείς της οικοδομικής βιομηχανίας αν πρόκειται για εγγραφή στα οικοδομικά έργα ή της κατασκευής τεχνικών έργων αν πρόκειται για εγγραφή στα τεχνικά έργα, ώστε να καθιστούν τον ενδιαφερόμενο ικανό να διεκπεραιώνει με επιτυχία όλες τις λειτουργίες και να ανταποκρίνεται στις ευθύνες και τα καθήκοντα ενός εγγεγραμμένου εργολήπτη,

(δ) πληροί τις προϋποθέσεις ως προς την απαιτούμενη πείρα για να επιτύχει την έκδοση ετήσιας άδειας οποιασδήποτε από τις τάξεις οικοδομικών ή και τεχνικών έργων που αναφέρεται στο Δεύτερο Πίνακα,

(ε) προτίθεται σοβαρά να ασκεί το επάγγελμα του εργολήπτη ως την κύρια ή αποκλειστική βιοποριστική του απασχόληση,

(στ) εφόσον το Συμβούλιο το κρίνει απαραίτητο, έχει επιτύχει σε εξετάσεις γραπτές, προφορικές ή και πρακτικές ενώπιον του Συμβουλίου ή επιτροπής αυτού όπως ήθελε καθοριστεί με απόφαση του Συμβουλίου, και

(ζ) είναι κάτοχος οποιουδήποτε από τα ακόλουθα ακαδημαϊκά ή πρακτικά προσόντα:

(i) πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας ή απόφοιτος ανώτατης σχολής σε συναφή ειδίκευση, ή

(ii) απόφοιτος του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου ή άλλης ισότιμης Ανώτερης Σχολής σε ειδίκευση της πολιτικής μηχανικής ή σε συναφή ειδίκευση, ο οποίος κατέχει πείρα δύο τουλάχιστο συνολικά ετών στην εκτέλεση ολοκληρωμένων οικοδομικών ή τεχνικών έργων μετά την αποφοίτησή του, ή

(iii) αδειούχος τεχνικός οικοδομών ή απόφοιτος Κυπριακής Τεχνικής Σχολής ή ισότιμης τεχνικής σχολής του εξωτερικού σε ειδίκευση οικοδομικών ή τεχνικών έργων, ο οποίος κατέχει πρακτική πείρα τεσσάρων τουλάχιστο συνολικά ετών στην εκτέλεση ολοκληρωμένων οικοδομικών ή τεχνικών έργων μετά την αποφοίτησή του, από τα οποία τα δύο έτη ως επιστάτης, ή

(iv) απόφοιτος σχολής μέσης παιδείας, ο οποίος κατέχει πρακτική πείρα πέντε τουλάχιστο συνολικά ετών στην εκτέλεση ολοκληρωμένων οικοδομικών ή τεχνικών έργων μετά την αποφοίτησή του από τα οποία τα τρία έτη ως επιστάτης, ή

(ν) απόφοιτος συστήματος μαθητείας, ο οποίος κατέχει πείρα έξι τουλάχιστο συνολικά ετών στην εκτέλεση ολοκληρωμένων οικοδομικών ή τεχνικών έργων μετά την αποφοίτησή του από τα οποία τα τρία έτη ως τεχνίτης και τα υπόλοιπα τρία ως επιστάτης, ή

(vi) απόφοιτος συστήματος μαθητείας και απόφοιτος επιμορφωτικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης αναφορικά με-

(αα) την επιμέτρηση και κοστολόγηση οικοδομικών ή τεχνικών εργασιών, και

(ββ) την υψομέτρηση και χάραξη οικοδομών σε οικόπεδα, και

(γγ) την επίβλεψη και έλεγχο οικοδομικών ή τεχνικών έργων, και

(δδ) κατέχει πείρα έξι τουλάχιστο συνολικά ετών στην εκτέλεση ολοκληρωμένων οικοδομικών ή τεχνικών έργων, από τα οποία τα τέσσερα έτη ως τεχνίτης και τα υπόλοιπα δύο έτη ως επιστάτης, ή

(vii) γνώστης ανάγνωσης και γραφής, ο οποίος κατέχει πείρα επτά τουλάχιστο συνολικών ετών στην εκτέλεση ολοκληρωμένων οικοδομικών ή τεχνικών έργων από τα οποία τα τέσσερα έτη ως τεχνίτης και τα υπόλοιπα τρία ως επιστάτης, ή

(viii) γνώστης ανάγνωσης και γραφής και απόφοιτος επιμορφωτικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης αναφορικά με-

(αα) την επιμέτρηση και κοστολόγηση οικοδομικών ή τεχνικών εργασιών, και

(ββ) την υψομέτρηση και χάραξη οικοδομών σε οικόπεδα, και

(γγ) την επίβλεψη και έλεγχο οικοδομικών ή τεχνικών έργων, και

(δδ) κατέχει πείρα επτά τουλάχιστο συνολικά ετών στην εκτέλεση ολοκληρωμένων οικοδομικών ή τεχνικών έργων, από τα οποία τα πέντε έτη ως τεχνίτης και τα υπόλοιπα δύο έτη ως επιστάτης.

(2) Κάθε πολίτης της Δημοκρατίας δύναται να εγγραφεί στο Μητρώο ταυτόχρονα ως εργολήπτης οικοδομικών και τεχνικών έργων εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής που απαιτούνται για την κάθε κατηγορία από τον παρόντα Νόμο.

(3) Παρά τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) μη κύπριος πολίτης, ο οποίος είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο, δύναται να εγγραφεί στο Μητρώο Εργοληπτών, νοουμένου ότι πληροί όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου.