Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμοι του 1989 έως 2000 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμοι του 1989 έως 2000.

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο-

“Αντιπρύτανης” σημαίνει οποιοδήποτε από τους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου που εκλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 15·

“Κανονισμοί” σημαίνει τους Κανονισμούς του Πανεπιστημίου που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο

“Πανεπιστήμιο” σημαίνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου που ιδρύεται με τον παρόντα Νόμο

“Πρύτανης” σημαίνει τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου που εκλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 14

“Συμβούλιο” σημαίνει το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου που ιδρύεται με βάση το άρθρο 5.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ίδρυση του Πανεπιστημίου

3.-(1) Η Κυπριακή Δημοκρατία ιδρύει Πανεπιστήμιο με έδρα την περιοχή Λευκωσίας και με επωνυμία “Πανεπιστήμιο Κύπρου”.

(2) Το Πανεπιστήμιο εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας και δέχεται και αλλοδαπούς φοιτητές.

(3) Το Πανεπιστήμιο αποτελεί νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου και μπορεί-

(α) Να ενάγει και ενάγεται

(β) να αποδέχεται, αγοράζει και κατέχει περιουσία

(γ) αφού τηρηθούν οι διατάξεις του παρόντα Νόμου, να αποκτά με αγορά, μίσθωση, ανταλλαγή, δωρεά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ακίνητη ή κινητή περιουσία για εκπλήρωση των σκοπών του

(δ) αφού τηρηθούν οι διατάξεις του παρόντα Νόμου, να πωλεί, ανταλλάσσει, δωρίζει, εκμισθώνει, εκχωρεί ή με οποιοδήποτε τρόπο διαθέτει οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία και να εκμισθώνει, υποθηκεύει ή επιβαρύνει την περιουσία του για την εκπλήρωση των σκοπών του

(ε) να εκτελεί κάθε πράξη που ενδεχόμενα συνεπάγεται η εκπλήρωση των δυνάμει του παρόντος Νόμου σκοπών του ή που συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του ή που αναλαμβάνεται ή είναι δυνατόν να αναληφθεί από ή κατά νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου με όρους και προϋποθέσεις που θέτει το Συμβούλιο κατά την παραχώρηση σχετικής έγκρισης, περιλαμβανομένης της σύστασης ή/και συμμετοχής σε εταιρείες, με ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου, όπου εφαρμόζει, μέχρι 49%, προσμετρούμενου στο ποσοστό αυτό οποιουδήποτε ποσοστού θα κατέχει μέλος του Πανεπιστημίου.  Οι όροι και προϋποθέσεις καθορίζονται σε σχετικούς Κανονισμούς:

Νοείται ότι, οι δραστηριότητες τέτοιων εταιρειών παραμένουν πλήρως διαχωρισμένες από τη λειτουργία του Πανεπιστημίου και τυχόν χρήση εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού ή η αξιοποίηση προσωπικού θα γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν έγκρισης του Συμβουλίου, και χρεώνεται από το Πανεπιστήμιο προς την εταιρεία σε τρέχουσες τιμές αγοράς που εγκρίνει το Συμβούλιο:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο εκπρόσωπος ή οι εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου στο διοικητικό συμβούλιο τέτοιων εταιρειών είναι πλήρως ανεξάρτητοι από οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού του Πανεπιστημίου που κατέχει μετοχές στην ίδια εταιρεία:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι οι δραστηριότητες τέτοιων εταιρειών, συνάδουν με την αποστολή του Πανεπιστημίου, εξυπηρετούν το συμφέρον του Πανεπιστημίου και το δημόσιο συμφέρον και προάγουν τη διασύνδεση της έρευνας με την καινοτομία:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι η εμπλοκή του Πανεπιστημίου στη σύσταση ή/και η συμμετοχή σε εταιρείες στοχεύει στην προαγωγή του υγιούς ανταγωνισμού και της αριστείας, καλύπτεται αποκλειστικά από μη κρατικούς πόρους και η όποια απόδοση της επένδυσης του Πανεπιστημίου αξιοποιείται προς όφελος του Πανεπιστημίου·

(στ) αφού τηρηθούν οι διατάξεις του παρόντος Νόμου, να διεξάγει δραστηριότητες σε τομείς που έχουν σχέση με την εκμετάλλευση και ανάπτυξη των ερευνητικών, ακαδημαϊκών και τεχνικών γνώσεων που έχει στη διάθεσή του ή που δύναται να συγκεντρώσει, και σε σχέση με τις γνώσεις αυτές, των εγκαταστάσεων, των υπηρεσιών και της τεχνογνωσίας του·

(ζ) να προβαίνει στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν από τα αποτελέσματα έρευνας, μέσω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή άλλης μορφής κατοχύρωσης.

Γλώσσες διδασκαλίας και σκοποί λειτουργίας του Πανεπιστημίου

4.-(1) Γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου είναι οι επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, δηλαδή η Ελληνική και η Τουρκική.  Διδασκαλία σε άλλη γλώσσα επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα εδάφια (2), (3) και (4) του παρόντος άρθρου.

(2)(α) Το Πανεπιστήμιο δύναται, με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση της οικείας Σχολής, να προσφέρει ορισμένα από τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία προσφέρει σε μια από τις γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου, και σε άλλες γλώσσες.

(β) Η Σύγκλητος δύναται να λάβει απόφαση, μετά από σχετική εισήγηση της οικείας Σχολής, να προσφέρει ορισμένα από τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών τα οποία προσφέρει σε μια από τις γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου, και σε άλλες γλώσσες.  Ο καθορισμός του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών που θα προσφέρεται και σε άλλη γλώσσα θα γίνεται μετά από έγκριση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού.

(γ) Η Σύγκλητος δύναται να λάβει απόφαση, μετά από σχετική εισήγηση της οικείας Σχολής, για παροχή από το Πανεπιστήμιο προπτυχιακού προγράμματος σπουδών σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, χωρίς να το προσφέρει σε μια από τις επίσημες γλώσσες.  Ο καθορισμός του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών θα γίνεται με Κανονισμούς, οι οποίοι θα εκδίδονται από το Συμβούλιο, θα εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και θα κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.

(δ) Η Σύγκλητος δύναται να λάβει απόφαση, μετά από σχετική εισήγηση της οικείας Σχολής, για παροχή από το Πανεπιστήμιο μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, χωρίς να το προσφέρει σε μια από τις επίσημες γλώσσες.  Ο καθορισμός του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών θα εγκρίνεται από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.

(3) Το Πανεπιστήμιο δύναται, με απόφαση της Συγκλήτου, να προσφέρει στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών μέχρι και πέντε μαθήματα ανά πρόγραμμα σπουδών, υποχρεωτικά ή μη, σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, χωρίς υποχρεωτικά την ταυτόχρονη προσφορά τους σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας.

(4) Το Πανεπιστήμιο δύναται, με απόφαση της Συγκλήτου, να προσφέρει διαπανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε οποιαδήποτε γλώσσα.

(5) Με απόφαση του οικείου Τμήματος, διπλωματικές εργασίες ή διατριβές δύνανται να συντάσσονται σε άλλες γλώσσες από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας.

(6) Το ύψος των διδάκτρων για προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, που προσφέρεται σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, καθορίζεται με Κανονισμούς που εγκρίνει η Βουλή των Αντιπροσώπων.

(7) Το ύψος των διδάκτρων για μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, που προσφέρεται σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με Κανονισμούς που εγκρίνει η Βουλή των Αντιπροσώπων.

(8) Για τον καθορισμό των προγραμμάτων σπουδών που θα προσφέρονται σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, το Πανεπιστήμιο θα πρέπει να υποβάλλει στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού ολοκληρωμένη εισήγηση, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων την προσφορά και τη ζήτηση, τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, τις δυνατότητες του Πανεπιστημίου για στήριξη των φοιτητών, τον προβλεπόμενο αριθμό φοιτητών, καθώς επίσης και μελέτη βιωσιμότητας του προγράμματος σπουδών, και ειδικότερα τον προϋπολογισμό των εσόδων και των εξόδων.

(9) Για να γίνει εισαγωγή νέων φοιτητών σε κάθε πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, το Πανεπιστήμιο οφείλει, πριν από την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς και το αργότερο πριν την 1η Αυγούστου, να υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού στοιχεία που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του προγράμματος σπουδών και μεταξύ άλλων τον αριθμό φοιτητών και το κόστος λειτουργίας του.

(10) Το σύστημα και τα κριτήρια εισδοχής για προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, που προσφέρονται σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, καθορίζονται με Κανονισμούς που εγκρίνει η Βουλή των Αντιπροσώπων.

(11) Το σύστημα και τα κριτήρια εισδοχής για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, που προσφέρονται σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, καθορίζονται με Κανόνες που εκδίδει το Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της Συγκλήτου.

(12) Οποιαδήποτε απόφαση για εισαγωγή προγραμμάτων σπουδών σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, που συνεπάγεται επιβάρυνση του ετήσιου Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, υλοποιείται μόνο κατόπιν συμπερίληψης τέτοιας επιβάρυνσης στον ετήσιο Προϋπολογισμό και έγκρισης του ετήσιου Προϋπολογισμού από τα αρμόδια όργανα του Κράτους.

(13) Οι αλλοδαποί φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου, το οποίο προσφέρεται σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, οφείλουν να παρακολουθήσουν πριν τη συμπλήρωση του προγράμματος σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο, ένα τουλάχιστο μάθημα στην “ελληνική γλώσσα και στον πολιτισμό”.

(14) Σκοπός του Πανεπιστημίου είναι η προαγωγή της επιστήμης, της παιδείας, του πολιτισμού, αλλά και η ενίσχυση της γνώσης και των πρακτικών εφαρμογών της, με τη διδασκαλία, τη μάθηση, την έρευνα, την καινοτομία και άλλα μέσα,  και ειδικότερα -

(α) Η παροχή εκπαίδευσης κυρίως σε ειδικότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της Δημοκρατίας και του λαού της Κύπρου ως συνόλου˙

(β) η παροχή μέσων και δυνατοτήτων εκπαίδευσης σε πανεπιστημιακό επίπεδο σε πρόσωπα που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα˙

(γ) η παροχή των κύκλων σπουδών και των προγραμμάτων που καθορίζονται από τον παρόντα Νόμο ή με βάση τον παρόντα Νόμο˙

(δ) η προαγωγή της γνώσης και των πρακτικών εφαρμογών της με τη διδασκαλία, την έρευνα και άλλα μέσα και τη συμμετοχή σε δραστηριότητες, οι οποίες συνάδουν με την ακαδημαϊκή ιδιότητα των μελών του, ως μια σημαντική μορφή παρέμβασης στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, επιχειρηματικών -μέσω καινοτομίας- κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων του τόπου και της κοινωνίας γενικότερα˙

(ε) η ενθάρρυνση της μελέτης, της έρευνας και της δημιουργικότητας και η παροχή διευκολύνσεων προς τούτο γενικά˙

(στ) η διασφάλιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της ελεύθερης επιστημονικής αναζήτησης και διακίνησης ιδεών˙

(ζ) η συμβολή στην αλληλοκατανόηση μεταξύ των κοινοτήτων της Δημοκρατίας και η καλλιέργεια των παραδόσεων και του πολιτισμού τους˙

(η) η ανάπτυξη συνεργασίας με ακαδημαϊκά και επιστημονικά ιδρύματα και επιχειρήσεις˙

(θ) η παροχή και απονομή πτυχίων, μεταπτυχιακών τίτλων, διπλωμάτων και άλλων τίτλων.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκρότηση Συμβουλίου

5.-(1) Υφίσταται Συμβούλιο που αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

(α) Τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου

(β) δύο μέλη του μόνιμου ακαδημαϊκού προσωπικού που εκλέγονται από το σύνολο του ακαδημαϊκού προσωπικού

(γ) τέσσερα μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο

(δ) τρία μέλη που διορίζονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, και που δεν μπορούν να είναι μέλη του προσωπικού του Πανεπιστημίου

(ε) ένα μέλος που εκπροσωπεί τους φοιτητές του Πανεπιστημίου

(στ) ένα μέλος που εκπροσωπεί το διοικητικό προσωπικό, το οποίο εκλέγεται από το σύνολο του προσωπικού αυτού.

(2) Στις συνεδρίες του Συμβουλίου μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών.

Συμβούλιο

6.-(1) Το Συμβούλιο, αφού τηρηθούν οι διατάξεις του παρόντα Νόμου, ασκεί τις εξουσίες και εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται από τον παρόντα Νόμο ή με βάση τον παρόντα Νόμο, και ειδικότερα-

(α) Έχει τη διαχείριση και τον έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων του Πανεπιστημίου και της περιουσίας του και ειδικότερα-

(i) Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου που καλύπτει το οικονομικό έτος, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου

(ii) καθορίζει το επίπεδο μισθών και άλλων ωφελημάτων του προσωπικού του Πανεπιστημίου

(iii) κατανέμει τα κονδύλια για την κτιριακή υποδομή του Πανεπιστημίου

(β) ενεργεί σε σχέση με τις πιο πάνω υποθέσεις και περιουσία κατά τρόπο που προάγει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα και τους σκοπούς του Πανεπιστημίου

(γ) (i) έχει εξουσία και αρμοδιότητα να προβαίνει στις απαραίτητες διαπιστωτικές πράξεις που αφορούν τις εκλογές ή προαγωγές του ακαδημαϊκού προσωπικού και να επικυρώνει τους διορισμούς και τις προαγωγές του

(ii) έχει εξουσία και αρμοδιότητα να επικυρώνει τους διορισμούς ή τις προαγωγές του διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου

(δ) έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου

(ε) ασκεί κάθε άλλη εξουσία που του δίνεται με τον παρόντα ή με βάση τον παρόντα Νόμο.

Επιτροπές Συμβουλίου

6Α. Το Συμβούλιο δύναται να καταρτίζει Επιτροπές από μέλη του στις οποίες μπορεί να μεταβιβάζει, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που κρίνει εκάστοτε σκόπιμο να καθορίσει, οποιεσδήποτε από τις αρμοδιότητες του.

Απαρτία και Τρόπος Λήψης Αποφάσεων

7.-(1) Απαρτία αποτελούν τόσα παρόντα μέλη του Συμβουλίου όσος είναι ο αμέσως μεγαλύτερος ακέραιος του μισού των μελών του Συμβουλίου αριθμός.

(2) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του.

Θητεία των Μελών του Συμβουλίου

8.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (6), τα διοριζόμενα ή εκλεγόμενα μέλη του Συμβουλίου υπηρετούν για περίοδο τριάντα μηνών από το διορισμό ή την εκλογή τους, μπορούν όμως να επαναδιορισθούν ή να επανεκλεγούν για ακόμα τριάντα μήνες:

Νοείται ότι η θητεία του Πρύτανη, των Αντιπρυτάνεων και του εκπροσώπου των φοιτητών, διαρκεί για όσο χρόνο διατηρούν την ιδιότητα με την οποία διορίζονται στο Συμβούλιο.

(2) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του εδαφίου (1) η θητεία των μελών του πρώτου Συμβουλίου που διορίζονται ή εκλέγονται καθορίζεται ως ακολούθως:

(α) Του Προέδρου και του Αντιπροέδρου η θητεία είναι τετραετής

(β) τριών μελών η θητεία είναι τριετής

(γ) τεσσάρων μελών η θητεία είναι τετραετής

(δ) τριών μελών η θητεία είναι πενταετής.

(3) Η διάρκεια της θητείας των μελών του πρώτου Συμβουλίου καθορίζεται με κλήρωση κατά την πρώτη Συνεδρία του Συμβουλίου.

(4) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του εδαφίου (6), τα μέλη του Συμβουλίου δεν μπορούν να απολυθούν παρά μόνο για τους λόγους και με τον τρόπο που απολύονται οι δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου.

(5) Σε περίπτωση που κενούται θέση μέλους του Συμβουλίου, τότε στη θέση του διορίζεται ή εκλέγεται άλλο πρόσωπο που κατέχει τη θέση αυτή για τόσο χρόνο όσος είναι ο χρόνος που απομένει για τη λήξη της θητείας του μέλους στη θέση του οποίου διορίστηκε ή εκλέγηκε. Εάν ο χρόνος που απομένει είναι πέραν του ημίσεoς της θητείας, τότε, ο χρόνος αυτός για σκοπούς επαναδιορισμού ή επανεκλογής, θεωρείται κανονική θητεία.

(6)  Μετά από την κάθε εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, το Υπουργικό Συμβούλιο κατά την άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας του δυνάμει του άρθρου 54 του Συντάγματος, που περιλαμβάνει τη γενική διεύθυνση και τον έλεγχο της διακυβερνήσεως της Δημοκρατίας, τη διεύθυνση της γενικής πολιτικής, το συντονισμό και την εποπτεία πασών των δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και την εποπτεία της ανήκουσας στη Δημοκρατία περιουσίας, δύναται το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο έγινε η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, να τερματίζει το διορισμό των υφιστάμενων διοριζομένων από το Υπουργικό Συμβούλιο μελών του Συμβουλίου και να διορίζει νέα μέλη꞉

Νοείται ότι το παρόν εδάφιο εφαρμόζεται και στην περίπτωση των διορισμένων μελών του Συμβουλίου που υπηρετούν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικού) Νόμου του 2013.

Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου

9.-(1)Το Υπουργικό Συμβούλιο διαβουλεύεται με τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου και από τα τέσσερα μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και από τα τρία μέλη που διορίζονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, διορίζει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος προέρχεται από τα μέλη που έχει διορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Αντιπρόεδρος θα προέρχεται από τα μέλη που έχει διορίσει η Σύγκλητος και αντίστροφα.

(2)Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου συγκαλεί τις συνεδριάσεις του και προεδρεύει των Συνεδριάσεων του Συμβουλίου στις οποίες παρίσταται.

(3)Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου από οποιαδήποτε συνεδρία, ο Αντιπρόεδρος ή σε περίπτωση απουσίας του Αντιπροέδρου, μέλος του Συμβουλίου εκλεγόμενο προς τούτο, προεδρεύει της συνεδρίασης.

(4)Σε περιπτώσεις απουσίας ή ανικανότητας του Προέδρου ή σε περίπτωση που χηρεύει η θέση του, ο Αντιπρόεδρος έχει όλες τις εξουσίες και τα καθήκοντα του Προέδρου.

Διαφύλαξη Πράξεων του Συμβουλίου

10. Καμιά πράξη ή απόφαση του Συμβουλίου δεν είναι άκυρη ούτε και καθίσταται παράνομη λόγω ύπαρξης κενής θέσης στο Συμβούλιο ή λόγω μη διορισμού ή εκλογής οποιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου. Όλες οι πράξεις και αποφάσεις του Συμβουλίου είναι έγκυρες, ανεξάρτητα του ότι είναι δυνατόν μεταγενέστερα να αποκαλυφθεί η ύπαρξη παρατυπίας ως προς την εκλογή ή το διορισμό του μέλους του Συμβουλίου ή του προσώπου που ενεργεί ως μέλος ή του ότι τα μέλη ή οποιοδήποτε από τα μέλη του Συμβουλίου δεν ήταν ικανά να είναι μέλη του Συμβουλίου, ωσάν κάθε πρόσωπο, να είχε δεόντως εκλεγεί ή διοριστεί στο Συμβούλιο και να ήταν ικανό να είναι μέλος του.

Διαδικασία Συμβουλίου

11. Το Συμβούλιο εκδίδει κανόνες που ρυθμίζουν τον τρόπο και το χρόνο σύγκλησης των συνεδριάσεων του, τη διαδικασία κατά τις συνεδριάσεις του ή τη μη συμμετοχή μέλους του σ’ αυτές και τον τρόπο τήρησης πρακτικών.

ΜΕΡΟΣ IV ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
Σύγκλητος

12.-(1)Υφίσταται Σύγκλητος του Πανεπιστημίου που αποτελείται από-

(α)Τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου

(β)τους Κοσμήτορες των Σχολών

(γ)τρεις εκπροσώπους από το διδακτικό προσωπικό κάθε Σχολής που θα εκλέγονται από το Συμβούλιο της Σχολής

(δ) εκπροσώπους των φοιτητών, ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί με τον αριθμό των Σχολών.

Νοείται ότι, τυχόν κενή θέση οποιουδήποτε μέλους της Συγκλήτου, η οποία δεν μπορεί να πληρωθεί άμεσα λόγω θερινής περιόδου ή εξεταστικής περιόδου, δεν επηρεάζει τη νόμιμη συγρότησή της και την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων της.

(2)Πρόεδρος της Συγκλήτου είναι ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου.

(3)Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών και ο Διευθυντής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου.

(4)Τα μέλη της Συγκλήτου που εκλέγονται σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) κατέχουν τη θέση τους για περίοδο δύο χρόνων από την εκλογή τους, δύνανται όμως να επανεκλεγούν για δύο ακόμη χρόνια:

Νοείται ότι για την πρώτη σύνθεση της Συγκλήτου τα πιο πάνω μέλη μπορούν να επανεκλεγούν για δύο διετίες.

(5) Όταν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους της Συγκλήτου που εκλέγεται σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του εδαφίου (1), η θέση πληρούται άμεσα, για το υπόλοιπο της θητείας του αποχωρήσαντος μέλους.  Εάν ο χρόνος που απομένει είναι πέραν του ημίσεoς της θητείας, τότε, ο χρόνος αυτός για σκοπούς επανεκλογής θεωρείται διετής θητεία.

(6)Οι εκπρόσωποι των φοιτητών του Πανεπιστημίου μετέχουν στη Σύγκλητο κατά τη συζήτηση ή την ψηφοφορία όλων των θεμάτων εξαιρουμένων των θεμάτων-

(α) της εκλογής, της προαγωγής ή της ανέλιξης του ακαδημαϊκού προσωπικούֹ

(β) του περιεχομένου των εξεταστικών δοκιμίων ή της βαθμολογίας τουςֹ· και

(γ)της δημιουργίας ή κατάργησης νέων Τμημάτων, Σχολών και Ερευνητικών Μονάδων.

Εξουσίες και καθήκοντα της Συγκλήτου

13. Η Σύγκλητος αποτελεί το ανώτατο ακαδημαϊκό όργανο του Πανεπιστημίου και έχει την ευθύνη του ακαδημαϊκού έργου του Πανεπιστημίου τόσο στον τομέα της διδασκαλίας όσο και στον τομέα της έρευνας, και ειδικότερα:

(α) Εγκρίνει τις αποφάσεις του Πρύτανη, τα ακαδημαϊκά προγράμματα, το επίπεδο των εισαγωγικών και προαγωγικών εξετάσεων, το σύστημα βαθμολογίας, τις προαγωγές και την απονομή διπλωμάτων και πτυχίων

(β) καθορίζει τις ανάγκες του Πανεπιστημίου σε κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, τον επιμερισμό του προϋπολογισμού και τις σχέσεις του Πανεπιστημίου με άλλα Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

(γ) αποτελεί δευτεροβάθμιο όργανο κρίσεως και δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο

(δ) εισηγείται στο Συμβούλιο την ίδρυση ή την κατάργηση Σχολών ή Τμημάτων και τον αριθμό των εισακτέων φοιτητών

(ε) καταρτίζει επιτροπές από μέλη της και μπορεί να μεταβιβάζει, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που κρίνει σκόπιμο να επιβάλλει, σε αυτές οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητες της

(στ) υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση αναφορικά με κάθε θέμα που αποστέλλεται σε αυτή από το Συμβούλιο για μελέτη και υποβολή έκθεσης

(ζ) ασκεί οποιαδήποτε εξουσία και εκτελεί οποιοδήποτε καθήκον που της χορηγείται ή της επιβάλλεται από τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς και

(η) αφού τηρηθούν οι διατάξεις του παρόντα Νόμου και των Κανονισμών, ρυθμίζει τη δική της διαδικασία.

ΜΕΡΟΣ V ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Πρύτανης

14.-(1)(α) Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου εκλέγεται από τα μέλη των Συμβουλίων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου και τα μέλη του Συμβουλίου Τομέων της Ιατρικής Σχολής, σε συνεδρία που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό.

(β) Ο χρόνος σύγκλησης της, κατά την παράγραφο (α), συνεδρίας και η διαδικασία για την εκλογή του Πρύτανη, καθώς και οποιαδήποτε άλλα συναφή θέματα δύνανται να καθορίζονται με Κανονισμούς.

(2) Ο Πρύτανης εκλέγεται μεταξύ των Καθηγητών του Πανεπιστημίου.

(3)(α)Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β), η θητεία του Πρύτανη είναι τετραετής, με δυνατότητα μιας   μόνον επανεκλογής.

(β)Ο χρόνος έναρξης της θητείας του Πρύτανη δύναται να καθορίζεται με Κανονισμούς.».

(4) Ο Πρύτανης είναι ο ανώτατος ακαδημαϊκός και εκτελεστικός αξιωματούχος του Πανεπιστημίου, έχει τη διαχείριση των τρεχουσών εργασιών του, προϊσταται των υπηρεσιών του, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Συμβουλίου και της Συγκλήτου, και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της πολιτικής του Πανεπιστημίου.

Αντιπρυτάνεις

15.—(1) Μετά από την εκλογή του Πρύτανη, στην ίδια συνεδρία, τα μέλη των Συμβουλίων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου και τα μέλη του Συμβουλίου Τομέων της Ιατρικής Σχολής εκλέγουν επίσης, μεταξύ των Καθηγητών του Πανεπιστημίου, και δύο Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου.

(2) Η θητεία των Αντιπρυτάνεων είναι τετραετής με δυνατότητα μίας επανεκλογής.

(3) Σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητας του Πρύτανη, ή σε περίπτωση χηρείας της θέσης του Πρύτανη, τα καθήκοντα και τις εξουσίες του Πρύτανη, ασκεί ο Αντιπρύτανης που είναι ο αρχαιότερος στην υπηρεσία του Πανεπιστημίου στη βαθμίδα του Καθηγητή και σε περίπτωση αδυναμίας αυτού ο έτερος Αντιπρύτανης, αν δε και αυτός αδυνατεί, το μέλος της Συγκλήτου που είναι ο αρχαιότερος στην υπηρεσία του Πανεπιστημίου Καθηγητής.

(4) Σε περίπτωση πρόωρης κένωσης της θέσης των Αντιπρυτάνεων, εφαρμόζονται αναφορικά με την εκλογή, τη θητεία και τον χρόνο ανάληψης των καθηκόντων τους, κατ’ αναλογία, οι διατάξεις του άρθρου 14 του Νόμου και οι διατάξεις των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Συμμετοχή στις εκλογές πρυτανικών αρχών μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού των μη αυτονομημένων τμημάτων

15Α. Στις εκλογές για ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15, αντίστοιχα, μετέχουν και τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού των μη αυτονομημένων τμημάτων του Πανεπιστημίου.

Συμμετοχή Διοικητικού Προσωπικού για την εκλογή πρυτανικών αρχών

15Β. Στις εκλογές για ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15, αντίστοιχα, μετέχουν μέλη του Διοικητικού Προσωπικού με αριθμό εκπροσώπων ίσο προς τον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό που αντιστοιχεί προς το 6% του συνόλου των ακαδημαϊκών εκλεκτόρων.

Συμμετοχή εκπροσώπων φοιτητών στις εκλογές πρυτανικών αρχών

15Γ. [Διαγράφηκε]
Πρυτανικό Συμβούλιο

15Δ.—(1) Υφίσταται Πρυτανικό Συμβούλιο που αποτελείται από—

(α) Τον Πρύτανη·

(β) τους δύο Αντιπρυτάνεις· και

(γ) το Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών.

(2) Πρόεδρος του Πρυτανικού Συμβουλίου είναι ο Πρύτανης.

(3) Το Πρυτανικό Συμβούλιο έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες που αφορούν καθημερινά ή τρέχοντα θέματα και οι οποίες του παρέχονται από—

(α) Τη Σύγκλητο μετά από εισήγηση του Πρύτανη· ή

(β) το Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου.

Κοσμήτορας και Αναπληρωτής Κοσμήτορας

16.-(1)Σε κάθε Σχολή του Πανεπιστημίου εκλέγονται Κοσμήτορας και Αναπληρωτής Κοσμήτορας μεταξύ των Καθηγητών και Αναπληρωτών Καθηγητών από τα μέλη των Συμβουλίων των Τμημάτων της Σχολής:

Νοείται ότι ο Κοσμήτορας και ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής εκλέγονται μεταξύ των Καθηγητών της Σχολής, από τα μέλη του Συμβουλίου Τομέων της Σχολής.

Νοείται περαιτέρω ότι, ο Κοσμήτορας και ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών εκλέγονται όπως προβλέπεται στους περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Λειτουργία Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών) Κανονισμούς.

(2)Η θητεία του Κοσμήτορα και του Αναπληρωτή Κοσμήτορα είναι τριετής, με δυνατότητα μιας επανεκλογής.

(3)Ο Κοσμήτορας ετοιμάζει τον προϋπολογισμό της οικείας Σχολής, καταρτίζει τα ακαδημαϊκά της προγράμματα και υποβάλλει εισηγήσεις για διορισμούς στη Σχολή.

(4)Σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητας του Κοσμήτορα ή σε περίπτωση που χηρεύει η θέση του Κοσμήτορα, ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας έχει όλες τις εξουσίες και ασκεί όλα τα καθήκοντα του Κοσμήτορα.

Συμβούλιο Σχολής

17.-(1) Υφίσταται σε κάθε Σχολή Συμβούλιο της Σχολής που αποτελείται από-

(α) Τον Κοσμήτορα και τον Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής

(β) τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής

(γ) δύο μέλη από κάθε Τμήμα της Σχολής τα οποία εκλέγονται από το Συμβούλιο του Τμήματος, από τα οποία το ένα τουλάχιστο να κατέχει τη θέση Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή·

(δ) εκπροσώπους των φοιτητών, ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί με τον αριθμό των Τμημάτων της Σχολής:

Νοείται ότι σε περίπτωση ύπαρξης οποιουδήποτε μη αυτονομημένου Τμήματος της Σχολής, κάθε τέτοιο μη αυτονομημένο Τμήμα εκπροσωπείται στο Συμβούλιο της Σχολής με τον Προσωρινό Πρόεδρο του και ένα μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του, το οποίο εκλέγεται από το σύνολο του ακαδημαϊκού προσωπικού του εν λόγω Τμήματος:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση της Ιατρικής Σχολής το Συμβούλιο της Σχολής αποτελείται από-

(i)  τον Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα ∙

(ii)  τους Συντονιστές των Τομέων της Σχολής∙

(iii) ένα μέλος από κάθε Τομέα της Σχολής το οποίο εκλέγεται μεταξύ των μελών του κάθε Τομέα και

(iv) δύο εκπροσώπους των φοιτητών της Σχολής.

(2)(α) Η θητεία των εκπροσώπων των Τμημάτων της Σχολής είναι διετής με δυνατότητα μιας επανεκλογής:

Νοείται ότι η θητεία των εκπροσώπων των Τομέων της Ιατρικής Σχολής είναι διετής με δυνατότητα μίας επανεκλογής.

(β) Η θητεία των εκπροσώπων των φοιτητών των Τμημάτων των Σχολών είναι διετής με δυνατότητα απεριόριστης επανεκλογής:

Νοείται ότι η θητεία των εκπροσώπων των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής είναι διετής με δυνατότητα απεριόριστης επανεκλογής.

(3) Όταν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί η θέση εκπροσώπου Τμήματος στο Συμβούλιο της Σχολής ή εκπροσώπου Τομέα στο Συμβούλιο της Ιατρικής Σχολής, η θέση πληρούται αμέσως, για το υπόλοιπο της θητείας του αποχωρήσαντος εκπροσώπου:

Νοείται ότι, εάν ο χρόνος που απομένει είναι πέραν του ημίσεως της θητείας τότε, ο χρόνος αυτός για σκοπούς επανεκλογής θεωρείται διετής θητεία.

(4) Πρόεδρος του Συμβουλίου της Σχολής είναι ο Κοσμήτορας της Σχολής.

(5) Το Συμβούλιο της Σχολής έχει αναφορικά με τη Σχολή όλες τις αρμοδιότητες που έχει η Σύγκλητος αναφορικά με το Πανεπιστήμιο.

(6) Οι εκπρόσωποι των φοιτητών της Σχολής μετέχουν στη συζήτηση ή στην ψηφοφορία όλων των θεμάτων εξαιρουμένων των θεμάτων -

(α) της εκλογής, της προαγωγής ή της ανέλιξης του ακαδημαϊκού προσωπικούֹ

(β) του περιεχομένου των εξεταστικών δοκιμίων ή της βαθμολογίας τουςֹ και

(γ) της δημιουργίας ή κατάργησης νέων Τμημάτων, Σχολών και Ερευνητικών Μονάδων.

(7) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Σχολής υπόκεινται στην έγκριση της Συγκλήτου.

Συμβούλιο Τμήματος

18.-(1) Υφίσταται για κάθε Τμήμα Σχολής Συμβούλιο του Τμήματος που αποτελείται από—

(α) Τους Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος· και

(β) εκπροσώπους των φοιτητών του Τμήματος με αριθμό ίσο προς τον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του συνόλου του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος.

Νοείται ότι η αναλογία του ενός τρίτου ισχύει μέχρι ο συνολικός αριθμός των μελών του Συμβουλίου Τμήματος να ανέλθει στα σαράντα μέλη. Σε Συμβούλιο Τμήματος που αριθμεί περισσότερα από τριάντα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, οι φοιτητές εκπροσωπούνται με δέκα μέλη.

(2) Η θητεία των εκπροσώπων των φοιτητών στο Συμβούλιο του Τμήματος είναι διετής με απεριόριστη δυνατότητα επανεκλογής.

(3) Εκλέγονται Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος Τμήματος από το Συμβούλιο του Τμήματος οι οποίοι θα πρέπει να είναι Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές.

(4) Η θητεία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου Τμήματος είναι διετής, με δυνατότητα δύο επανεκλογών.

(5) Η εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου Τμήματος υπόκεινται στην έγκριση του Συμβουλίου της Σχολής.

(6) Το Συμβούλιο του Τμήματος είναι υπεύθυνο για το ερευνητικό και διδακτικό έργο του Τμήματος στα πλαίσια των αποφάσεων του Συμβουλίου της Σχολής.

(7) Ο Πρόεδρος του Τμήματος προϊσταται του Τμήματος και έχει την ευθύνη για την τρέχουσα διοίκηση του.

(8) Σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινής ανικανότητας του Προέδρου του Τμήματος, ο Αντιπρόεδρος του Τμήματος έχει όλες τις εξουσίες και ασκεί όλα τα καθήκοντα του Προέδρου του Τμήματος.

(9) Όταν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί η θέση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Τμήματος, η θέση πληρούται μέσα σε έξι εβδομάδες από την ημέρα που κενώθηκε, για το υπόλοιπο της θητείας του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Τμήματος: Νοείται ότι, αν ο χρόνος που απομένει είναι πέραν του ημίσεως της θητείας αυτού τότε η θητεία λογίζεται ως κανονική θητεία.

(10) Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στο Συμβούλιο Τμήματος μετέχουν στη συζήτηση και στη ψηφοφορία για τη λήψη αποφάσεων σε σχέση με όλα τα θέματα, που είναι ενώπιον του Συμβουλίου του Τμήματος, εξαιρουμένων των θεμάτων-

(α) της εκλογής, της προαγωγής ή ανέλιξης του ακαδημαϊκού προσωπικούֹ

(β) του περιεχομένου των εξεταστικών δοκιμίων ή της βαθμολογίας τουςֹ και

(γ) της δημιουργίας ή κατάργησης νέων Τμημάτων, Σχολών και Ερευνητικών Μονάδων.

Συμβούλιο Τομέων Ιατρικής Σχολής

18Α. - (1) Υφίσταται για την Ιατρική Σχολή  Συμβούλιο Τομέων της Σχολής που αποτελείται από-

(α)  τους Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές και Λέκτορες της Σχολής και

(β)  εκπροσώπους των φοιτητών της Σχολής με αριθμό ίσο προς τον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο (1/3) του συνόλου του ακαδημαϊκού προσωπικού της Σχολής.

(2)  Η θητεία των εκπροσώπων των φοιτητών, στο Συμβούλιο Τομέων της Σχολής είναι διετής με απεριόριστη δυνατότητα επανεκλογής.

(3) Πρόεδρος του Συμβουλίου Τομέων είναι ο Κοσμήτορας της Σχολής.

(4) Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Τομέων είναι ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής.

(5) Το Συμβούλιο Τομέων της Σχολής είναι υπεύθυνο για το ερευνητικό και διδακτικό έργο της Σχολής στα πλαίσια των αποφάσεων του Συμβουλίου της Σχολής.

(6) Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στο Συμβούλιο Τομέων μετέχουν στη συζήτηση και στη ψηφοφορία για τη λήψη αποφάσεων σε σχέση με όλα τα θέματα, που είναι ενώπιον του Συμβουλίου Τομέων, εξαιρουμένων των θεμάτων-

(α)  της εκλογής, της προαγωγής ή ανέλιξης του ακαδημαϊκού προσωπικού,

(β) του περιεχομένου των εξεταστικών δοκιμίων ή της βαθμολογίας τους και

(γ) της δημιουργίας ή κατάργησης νέων Τομέων, νέων Σχολών και Ερευνητικών Μονάδων.

ΜΕΡΟΣ VI ΣΧΟΛΕΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Σχολές και Τμήματα του Πανεπιστημίου

19.-(1) Ως πρώτες Σχολές του Πανεπιστημίου ορίζονται οι ακόλουθες:

(α) Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

(β) Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

(γ) Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης.

(2) Κάθε Σχολή του Πανεπιστημίου αποτελείται από Τμήματα που θα καθορίζονται σε Κανονισμούς.

(3) Εξαίρεση από τις πρόνοιες του εδαφίου (2), αποτελεί η Ιατρική Σχολή, η οποία δεν αποτελείται από Τμήματα αλλά από Τομείς, οι οποίοι εγκρίνονται από το Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Συγκλήτου, στα πλαίσια του προϋπολογισμού της επόμενης χρονιάς.

(4)  Ως πρώτοι τομείς της Ιατρικής Σχολής ορίζονται οι ακόλουθοι:

(α)  Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών˙

(β)  Τομέας Παθολογίας˙

(γ)  Τομέας Χειρουργικής˙

(δ)  Τομέας Παθολογικής Ανατομίας˙

(ε)  Τομέας Ακτινολογίας

(5) Για κάθε Τομέα εκλέγονται, από τα μέλη του Συμβουλίου της Σχολής και τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τομέα, Συντονιστής και Αναπληρωτής Συντονιστής, οι οποίοι προέρχονται από τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τομέα που βρίσκονται στη βαθμίδα του Καθηγητή ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει Καθηγητής στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή:

Νοείται ότι, για τα θέματα που αφορούν τη θητεία, τις αρμοδιότητες και τις περιπτώσεις απουσίας  του Συντονιστή και Αναπληρωτή Συντονιστή, ισχύουν, κατ’ αναλογίαν,  οι πρόνοιες που ισχύουν και για τους Προέδρους και Αντιπροέδρους Τμημάτων.

Νέες Σχολές, Τμήματα και Ερευνητικές Μονάδες

20.-(1) Η Σύγκλητος μπορεί να εισηγείται στο Συμβούλιο την ίδρυση νέων Σχολών του Πανεπιστημίου ή την κατάργηση υφισταμένων, την ίδρυση ή την κατάργηση Τμημάτων ή Ερευνητικών Μονάδων, την ίδρυση ή την κατάργηση Τομέων στην Ιατρική Σχολή.

(2) Το Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου που θα δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα προνοούν για την ίδρυση νέων Σχολών του Πανεπιστημίου ή την κατάργηση υφισταμένων, την ίδρυση ή την κατάργηση Τμημάτων ή Ερευνητικών Μονάδων:

Νοείται ότι για την ίδρυση των πρώτων Τμημάτων ή Ερευνητικών Μονάδων του Πανεπιστημίου οι Κανονισμοί εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Κάθε Σχολή, Τμήμα ή Ερευνητική Μονάδα έχει το δικαίωμα να ρυθμίζει, αφού τηρηθούν οι Κανονισμοί και ύστερα από έγκριση της Συγκλήτου, τη διδασκαλία, μελέτη και έρευνα στη Σχολή, το Τμήμα ή την Ερευνητική Μονάδα.

(4) Κάθε Σχολή, Τμήμα ή Ερευνητική Μονάδα έχει το δικαίωμα να μελετά οποιοδήποτε θέμα αφορά τη Σχολή, το Τμήμα ή την Ερευνητική Μονάδα και να υποβάλλει έκθεση ή εισηγήσεις σχετικά με αυτό.

(5) Οι Ερευνητικές Μονάδες υπάγονται σε μια από τις Σχολές του Πανεπιστημίου και λειτουργούν εντός ή μεταξύ Τμημάτων.

(6) Το Πανεπιστήμιο καταθέτει, κάθε έξι (6) μήνες, για ενημέρωση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατάλογο με όλα τα μνημόνια συνεργασίας ή/και συμβάσεις ή/και συμβουλευτικές υπηρεσίες ή/και ερευνητικά προγράμματα που συνομολογούνται με άλλους οργανισμούς και/ή πρόσωπα, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης της αποστολής κάθε Ερευνητικής Μονάδας∙ στον κατάλογο να περιλαμβάνονται συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου τους, όλοι οι συνεργαζόμενοι φορείς και οι όποιες οικονομικές δεσμεύσεις εκ μέρους του Πανεπιστημίου ή της Ερευνητικής Μονάδας.

ΜΕΡΟΣ VII ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Βαθμίδες Ακαδημαϊκού Προσωπικού

21.-(1) Οι βαθμίδες του ακαδημαϊκού προσωπικού είναι οι πιο κάτω:

(α) Καθηγητής

(β) Αναπληρωτής Καθηγητής

(γ) Επίκουρος Καθηγητής

(δ) Λέκτορας.

(2) Είναι δυνατή η ίδρυση ειδικών θέσεων Καθηγητών με τον προσδιορισμό “έδρα” που θα έχουν συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο με ειδική οικονομική υποστήριξη που μπορεί να προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα κατόπιν αποδοχής της από το Πανεπιστήμιο και κάτω από τέτοιους όρους που θα κατοχυρώνουν την ανεξαρτησία του Πανεπιστημίου από το χορηγητή της οικονομικής αυτής υποστήριξης.

(3) Επιπρόσθετα προς τις αναφερόμενες στο εδάφιο (1) βαθμίδες, υπάρχουν επίσης Ομότιμοι Καθηγητές, Επισκέπτες Καθηγητές, Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Συνεργάτες Πανεπιστημίου και άλλο προσωπικό που υπηρετούν σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στους Κανονισμούς.

(4) Οι τέσσερις βαθμίδες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) είναι συνδυασμένες. Τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού εκλέγονται, αξιολογούνται και ανελίσσονται σε ανώτερη βαθμίδα, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται σε Κανονισμούς. Η διάκριση σε μόνιμες και μη μόνιμες θέσεις καταργείται.

(5) Το ένα δέκατο του εκάστοτε αριθμού των θέσεων του ακαδημαϊκού προσωπικού δεν προκηρύσσονται επειδή προορίζονται για πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών ή μετάκληση Καθηγητών.

Εκλογή και Ανέλιξη Ακαδημαϊκού Προσωπικού

22.-(1) H εκλογή ή ανέλιξη μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού αποφασίζεται μετά από την έκθεση ειδικής επιτροπής που συγκροτείται σύμφωνα με τους Κανονισμούς. Η απόφαση λαμβάνεται με ψηφοφορία στην οποία παίρνουν μέρος τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος και του Συμβουλίου της οικείας Σχολής των υψηλότερων βαθμίδων, στην περίπτωση όμως θέσης Καθηγητή ψηφίζουν οι ισοβάθμιοι.

(2) Οι θέσεις Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή πληρούνται με προκήρυξη, μετάκληση ή ανέλιξη, σύμφωνα με όρους και διαδικασίες που καθορίζονται στους Κανονισμούς.

(3) Η θέση Επίκουρου Καθηγητή πληρούται με προκήρυξη ή ανέλιξη, σύμφωνα με όρους και διαδικασίες που καθορίζονται στους Κανονισμούς.

(4) Η θέση Λέκτορα πληρούται με προκήρυξη.

(5) Το Συμβούλιο έχει δικαίωμα αναπομπής αποφάσεων σχετικά με την εκλογή και ανέλιξη του ακαδημαϊκού προσωπικού.

(6) Αφού τηρηθούν οι διατάξεις του παρόντα Νόμου, οι διαδικασίες που αφορούν την εκλογή και ανέλιξη του ακαδημαϊκού προσωπικού προβλέπονται στους Κανονισμούς.

Προσόντα Ακαδημαϊκού Προσωπικού

23.-(1) Για τη θέση Λέκτορα απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου και η παροχή ενδείξεων για ικανότητα πανεπιστημιακής διδασκαλίας και έρευνας:

Νοείται ότι, για τη θέση Λέκτορα στην Ιατρική Σχολή, δεν απαιτείται διδακτορικός τίτλος νοουμένου ότι ο υποψήφιος κατέχει θέση Λέκτορα ή θέση ανώτερης ακαδημαϊκής βαθμίδας, σε ειδικότητα της Ιατρικής, σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

(2) Για τη θέση Επίκουρου Καθηγητή απαιτούνται τα προσόντα για τη θέση του Λέκτορα και τρία τουλάχιστο χρόνια αυτοδύναμης πανεπιστημιακής διδασκαλίας ή ερευνητικής εργασίας, μετά την απόκτηση διδακτορικού τίτλου, σε αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο. Επίσης απαιτούνται πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή άλλες δημοσιεύσεις αναγνωρισμένης αξίας, που προοιωνίζουν σημαντική συμβολή στην επιστήμη:

Νοείται ότι, για τη θέση Επίκουρου Καθηγητή στην Ιατρική Σχολή, δεν απαιτείται διδακτορικός τίτλος  νοουμένου ότι:

(i) ο υποψήφιος κατέχει θέση Επίκουρου Καθηγητή ή θέση ανώτερης ακαδημαϊκής βαθμίδας, σε ειδικότητα της Ιατρικής, σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, ή θέση Λέκτορα σε ειδικότητα της Ιατρικής, σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, έχοντας τουλάχιστον τρία χρόνια εμπειρία σ’ αυτήν, ή

(ii) ο υποψήφιος κατέχει πτυχίο Ιατρικής και ειδικότητα της Ιατρικής, και έξι τουλάχιστον χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, μετά την απόκτηση του πτυχίου Ιατρικής, σε αναγνωρισμένη Ιατρική Σχολή ή αναγνωρισμένο Ερευνητικό Ίδρυμα (Ινστιτούτο) ή Τριτοβάθμιο Νοσηλευτικό Ίδρυμα (Νοσοκομείο) και αναγνωρίζεται ομόφωνα και από τα πέντε μέλη της Ειδικής Επιτροπής ότι είναι συνεργαζόμενος Επίκουρος Καθηγητής αναγνωρισμένου πανεπιστημίου.

(3) Για τη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή απαιτούνται τα προσόντα για τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή και επιπλέον τα ακόλουθα προσόντα:

(α) Επτά τουλάχιστο χρόνια συνολικής πανεπιστημιακής ή ισοδύναμης εργασίας μετά την απόκτηση διδακτορικού τίτλου, από τα οποία τουλάχιστο τα τέσσερα να είναι χρόνια πανεπιστημιακής εργασίας, ή κατοχή θέσης σε αντίστοιχη βαθμίδα αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου.

(β) Δημοσίευση εργασιών, όπως άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά εγνωσμένου κύρους ή μονογραφιών ή βιβλίων αναγνωρισμένων εκδοτικών οίκων, που τεκμηριώνουν αξιόλογο αυτοδύναμο ερευνητικό έργο.

(γ) Ικανότητα καθοδήγησης και προώθησης έρευνας, που περιλαμβάνει εποπτεία μεταπτυχιακών φοιτητών, καθοδήγηση ή σημαντική συμβολή σε ερευνητικά προγράμματα ή εξασφάλιση χρηματοδότησης ερευνητικών δραστηριοτήτων.

(δ) Ενδείξεις διεθνούς αναγνώρισης της συμβολής του υποψηφίου σε συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο, όπως ερευνητικές αναφορές, προσκλήσεις για επιστημονικές ομιλίες, ανάθεση αξιολόγησης άρθρων, ερευνητικών προτάσεων ή διδακτορικών διατριβών, συμμετοχή σε επιτροπές έκδοσης επιστημονικών περιοδικών ή συμμετοχή σε οργάνωση συνεδρίων.

(ε) Συμβολή στην προώθηση του διδακτικού και διοικητικού έργου του Πανεπιστημίου.

Νοείται ότι, για τη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής στην ειδικότητα «Αρχιτεκτονική Σύνθεση» δεν απαιτείται διδακτορικός τίτλος, νοουμένου ότι ο υποψήφιος κατέχει θέση Αναπληρωτή Καθηγητή σε αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού:

Νοείται περαιτέρω ότι, για τη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή στην Ιατρική Σχολή, δεν απαιτείται διδακτορικός τίτλος νοουμένου ότι:

(i) ο υποψήφιος κατέχει θέση Αναπληρωτή Καθηγητή ή θέση ανώτερης ακαδημαϊκής βαθμίδας, σε ειδικότητα της Ιατρικής, σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, ή θέση Επίκουρου Καθηγητή σε ειδικότητα της Ιατρικής, σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, έχοντας τουλάχιστον τέσσερα χρόνια εμπειρία σ’ αυτήν, ή

(ii) ο υποψήφιος κατέχει πτυχίο Ιατρικής και ειδικότητα της Ιατρικής, και δέκα τουλάχιστον χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, μετά την απόκτηση του πτυχίου Ιατρικής, σε αναγνωρισμένη Ιατρική Σχολή ή αναγνωρισμένο Ερευνητικό Ίδρυμα (Ινστιτούτο) ή Τριτοβάθμιο Νοσηλευτικό Ίδρυμα (Νοσοκομείο) και αναγνωρίζεται ομόφωνα και από τα πέντε μέλη της Ειδικής Επιτροπής ότι είναι συνεργαζόμενος Αναπληρωτής Καθηγητής αναγνωρισμένου πανεπιστημίου.

(4) Για τη θέση του Καθηγητή απαιτούνται τα προσόντα για τη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή και επιπλέον τα ακόλουθα προσόντα:

(α) Έντεκα τουλάχιστο χρόνια συνολικής πανεπιστημιακής ή ισοδύναμης εργασίας μετά την απόκτηση διδακτορικού τίτλου, από τα οποία τουλάχιστο τα τέσσερα να είναι χρόνια πανεπιστημιακής εργασίας, ή κατοχή θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή σε αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.

(β) Διεθνής αναγνώριση επιστημονικού έργου.

(γ) Σημαντική συμβολή στο διδακτικό και διοικητικό έργο του Πανεπιστημίου.

(δ) Επίβλεψη και επιτυχής ολοκλήρωση ερευνητικών προγραμμάτων ή διδακτορικών διατριβών.

Νοείται ότι, για τη θέση Καθηγητή στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής στην ειδικότητα «Αρχιτεκτονική Σύνθεση» δεν απαιτείται διδακτορικός τίτλος, νοουμένου ότι ο υποψήφιος κατέχει θέση Καθηγητή σε αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού ή θέση Αναπληρωτή Καθηγητή σε αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού και τουλάχιστον πέντε χρόνια εμπειρία στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή:

Νοείται περαιτέρω ότι, για τη θέση Καθηγητή στην Ιατρική Σχολή, δεν απαιτείται διδακτορικός τίτλος νοουμένου ότι:

(i) ο υποψήφιος κατέχει θέση Καθηγητή, σε ειδικότητα της Ιατρικής, σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο ή θέση Αναπληρωτή Καθηγητή σε ειδικότητα της Ιατρικής, σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, έχοντας τουλάχιστον τέσσερα χρόνια εμπειρία σ’ αυτήν, ή

(ii) ο υποψήφιος κατέχει πτυχίο Ιατρικής και ειδικότητα της Ιατρικής, και δεκατρία τουλάχιστον χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, μετά την απόκτηση του πτυχίου Ιατρικής, σε αναγνωρισμένη Ιατρική Σχολή ή αναγνωρισμένο Ερευνητικό Ίδρυμα (Ινστιτούτο) ή Τριτοβάθμιο Νοσηλευτικό Ίδρυμα (Νοσοκομείο) και αναγνωρίζεται ομόφωνα και από τα πέντε μέλη της Ειδικής Επιτροπής ότι είναι συνεργαζόμενος Καθηγητής αναγνωρισμένου πανεπιστημίου.

(5) [Διαγράφηκε]

Αριθμός των εκλελεγμένων Καθηγητών ή Αναπληρωτών Καθηγητών του Τμήματος Αρχιτεκτονικής που δεν κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα

23Α. Ο αριθμός των εκλελεγμένων Καθηγητών ή Αναπληρωτών Καθηγητών του Τμήματος Αρχιτεκτονικής που δεν κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα δεν θα υπερβαίνει το 25% των συνολικών κατανεμημένων θέσεων ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος.

Διοικητικό Προσωπικό

24.-(1) Διορίζονται από το Συμβούλιο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών και Διευθυντής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου, όπως και άλλοι διοικητικοί υπάλληλοι που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του Πανεπιστημίου.

(2) Η διάρθρωση των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου και οι όροι υπηρεσίας του διοικητικού προσωπικού που διορίζεται με βάση το εδάφιο (1) καθορίζονται με Κανονισμούς.

ΜΕΡΟΣ VIII ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κεφάλαια και Πρόσοδοι του Πανεπιστημίου

25.-(1) Τα Κεφάλαια και οι Πρόσοδοι του Πανεπιστημίου αποτελούνται από-

(α) Επιχορηγήσεις της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας

(β) δωρεές, κληροδοτήματα και χορηγήματα προς το Πανεπιστήμιο:

Νοείται ότι η αποδοχή δωρεών, κληροδοτημάτων και χορηγημάτων προς το Πανεπιστήμιο θα γίνεται κάτω από όρους, ώστε να κατοχυρώνεται η ανεξαρτησία του Πανεπιστημίου.

(γ) Τέλη, δίδακτρα, δικαιώματα και άλλα χρηματικά ποσά που περιέχονται στο Πανεπιστήμιο σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς

(δ) χρηματικά ποσά που είναι με οποιοδήποτε τρόπο πληρωτέα στο Πανεπιστήμιο αναφορικά με θέματα συναφή με τις αρμοδιότητες του

(ε) χρηματικά ποσά από δάνεια που συνάπτει το Πανεπιστήμιο

(στ) εισοδήματα από εκμετάλλευση της περιουσίας του

(ζ) κάθε άλλο ποσό ή στοιχείο ενεργητικού που δυνατόν να είναι πληρωτέο στο Πανεπιστήμιο ή να περιέλθει στο Πανεπιστήμιο σχετικά με οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητες του.

(2) Αφού τηρηθούν οι διατάξεις του εδαφίου (3) το Πανεπιστήμιο μπορεί να συνάπτει δάνεια για την αντιμετώπιση των υποχρεώσεων του ή για την άσκηση ή εκτέλεση των εξουσιών, αρμοδιοτήτων, λειτουργιών και καθηκόντων του.

(3) Η δυνάμει του εδαφίου (2) εξουσία του Πανεπιστημίου για σύναψη δανείων ασκείται μόνο με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου που ορίζει-

(α) Το ποσό και την πηγή του δανείου και

(β) τους όρους σύναψης του δανείου.

Εκποίηση κλπ. Ακίνητης Ιδιοκτησίας

26. Το Πανεπιστήμιο δεν μπορεί χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου να εκποιεί, υποθηκεύει, επιβαρύνει, εκμισθώνει ή διαθέτει με οποιοδήποτε τρόπο ακίνητη ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου.

Διάθεση Κεφαλαίων..

27. Τα Κεφάλαια του Πανεπιστημίου θα διατίθενται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και την επιτέλεση των σκοπών του Πανεπιστημίου και προς όφελος του Πανεπιστημίου.

Απαλλαγή Φορολογίας

28. Το Πανεπιστήμιο απαλλάσσεται από την πληρωμή-

(α) Φόρων που επιβάλλονται ή εισπράττονται με βάση τη νομοθεσία περί Φορολογίας του Εισοδήματος

(β) τελών χαρτοσήμου που καταβάλλονται με βάση τη νομοθεσία περί Τελών Χαρτοσήμου

(γ) φόρων, τελών ή δασμών που καταβάλλονται με βάση την τελωνειακή νομοθεσία αναφορικά με μηχανικές εγκαταστάσεις, οχήματα, εξοπλισμό και κάθε άλλου είδους περιουσιακά στοιχεία που εισάγονται για χρήση από το Πανεπιστήμιο ή για λογαριασμό του Πανεπιστημίου και που δεν προορίζονται για πώληση

(δ) φόρων που επιβάλλονται από τοπικές αρχές.

Επενδύσεις

29. Τα χρηματικά ποσά που βρίσκονται σε πίστη του Πανεπιστημίου μπορούν να κατατίθενται σε τρεχούμενο λογαριασμό ή σε λογαριασμό καταθέσεων σε οποιαδήποτε τράπεζα, είτε να τοποθετούνται σε επενδύσεις στις οποίες ο επίτροπος μπορεί με βάση τον περί Επιτρόπων Νόμο να επενδύει τα κεφάλαια του εμπιστεύματος, ή, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου να τοποθετούνται σε άλλες επενδύσεις που ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί να ορίζει γενικά ή ειδικά.

Λογαριασμοί

30.-(1) Το Πανεπιστήμιο μεριμνά για την τήρηση κατάλληλων βιβλίων και λογαριασμών αναφορικά με τις εργασίες του, καθώς και για την κατάρτιση ετήσιας κατάστασης λογαριασμών.

(2) Οι λογαριασμοί του Πανεπιστημίου ελέγχονται κάθε χρόνο από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας που υποβάλλει την έκθεση του στο Συμβούλιο και αποστέλλει αντίγραφο της στο Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ετήσια Έκθεση για τις Εργασίες του Πανεπιστημίου

31. Το Πανεπιστήμιο, το συντομότερο δυνατόν, μετά τη λήξη κάθε ακαδημαϊκού έτους, μεριμνά για την κατάρτιση και διαβίβαση στο Υπουργικό Συμβούλιο έκθεσης αναφορικά με τις δραστηριότητες του κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, που περιέχει πληροφορίες για το έργο και την πολιτική του.

ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Κανονισμοί

32.-(1) Αφού τηρηθούν οι διατάξεις του παρόντα Νόμου, το Συμβούλιο μπορεί ύστερα από συνεννόηση με τη Σύγκλητο να εκδίδει κανονισμούς για ή αναφορικά με τη ρύθμιση οποιουδήποτε ζητήματος που αφορά την οργάνωση, διαχείριση και διοίκηση του Πανεπιστημίου και ειδικότερα, χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των προηγουμένων, για ή αναφορικά με-

(α) Την οργάνωση του Πανεπιστημίου·

(β) την ίδρυση νέων ή την κατάργηση υφιστάμενων Σχολών του Πανεπιστημίου και την ίδρυση ή την κατάργηση Τμημάτων ή Ερευνητικών μονάδων·

(γ) την οργάνωση των υπηρεσιών που απαιτούνται για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου·

(δ) το προσωπικό του Πανεπιστημίου·

(ε) τη διαδικασία για τον καθορισμό του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων σε νεοεισαγόμενους φοιτητές, τα κριτήρια για την εισαγωγή φοιτητών στο Πανεπιστήμιο, την εγγραφή καθώς και τη διαγραφή τους·

(στ) τα πειθαρχικά αδικήματα, την άσκηση και τη διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, την επιβολή πειθαρχικών ποινών και άλλα συναφή με την πειθαρχία του ακαδημαϊκού ή άλλου εκπαιδευτικού προσωπικού και των φοιτητών θέματα·

(ζ) τις εξετάσεις ή την αξιολόγηση για υποτροφίες, βοηθήματα, βραβεία, πτυχία και διπλώματα, και τη χορήγηση πτυχίων περιλαμβανόμενων τιμητικών τίτλων και τη χορήγηση διπλωμάτων ή άλλων πιστοποιητικών·

(η) τα τέλη ή άλλα δικαιώματα για την εγγραφή και για οποιαδήποτε εξέταση, αξιολόγηση, πτυχίο, δίπλωμα ή πιστοποιητικό·

(θ) τα τέλη, δίδακτρα ή άλλα δικαιώματα που θα καταβάλλονται για τη φοίτηση και για τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών και εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου·

(ι) τη σύνδεση με το Πανεπιστήμιο οποιασδήποτε Σχολής ή εκπαιδευτικού ή ερευνητικού Ιδρύματος και την ίδρυση εξαρτημένων από το Πανεπιστήμιο ερευνητικών μονάδων·

(ια) τις υποτροφίες, βοηθήματα ή βραβεία, επιδόματα ή φοιτητικά δάνεια που χορηγούνται από το Πανεπιστήμιο ή άλλα πρόσωπα ή οργανισμούς·

(ιβ) την παροχή διαμονής σε φοιτητές και τη διαχείριση και έλεγχο των χώρων διαμονής·

(ιγ) την άσκηση, κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη ή αυτόν που έχει τη διαχείριση οποιουδήποτε ξενώνα ή άλλων χώρων διαμονής που δεν ιδρύθηκαν από το Πανεπιστήμιο, της εξουσίας ελέγχου και διεύθυνσης του ξενώνα ή των άλλων χώρων διαμονής·

(ιδ) την παροχή συντάξεων είτε με την ίδρυση ταμείου είτε με την προσχώρηση σε ταμείο που διοικείται από άλλους·

(ιε) τη μέριμνα για διαμονή του προσωπικού και των φοιτητών, που περιλαμβάνει την ανέγερση ή χρηματοδότηση κτιρίων που ανήκουν στο Πανεπιστήμιο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οργανισμό·

(ιστ) την ίδρυση φοιτητικής ένωσης·

(ιζ) τον καθορισμό ή τη ρύθμιση οποιουδήποτε ζητήματος ή θέματος που χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού ή ρύθμισης με βάση τον παρόντα Νόμο ή του οποίου ο καθορισμός ή ρύθμιση είναι αναγκαία για τους σκοπούς του παρόντα Νόμου·

(ιη) η ρύθμιση πραγματικών ή πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων σε σχέση με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου ή/και μελών του προσωπικού του στη σύσταση ή/και τη συμμετοχή του σε εταιρείες· και

(ιθ) τη ρύθμιση των ζητημάτων που άπτονται της κατοχύρωσης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν από τα αποτελέσματα έρευνας, μέσω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή άλλης μορφής κατοχύρωσης.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται από το Συμβούλιο μπορούν να προνοούν για την έκδοση κανόνων, είτε από το Συμβούλιο είτε, αφού τηρηθούν οι τυχόν από τους Κανονισμούς προβλεπόμενοι όροι, από τη Σύγκλητο ή άλλο πρόσωπο ή σώμα που καθορίζεται στους Κανονισμούς.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται από το Συμβούλιο θα εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και θα κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν μετά πάροδο εξήντα ημερών από την κατάθεση τους η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφαση της δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει τους Κανονισμούς στο σύνολο τους ή μερικώς, τότε αυτοί αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση αυτή.

ΜΕΡΟΣ Χ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Μεταβατικές διατάξεις

33.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή που αποτελείται από επτά μέχρι έντεκα μέλη με ακαδημαϊκή προέλευση.

Νοείται ότι η ιδιότητα του μέλους της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής είναι ασυμβίβαστη με το αξίωμα του Υπουργού ή του Βουλευτή.

(2) Στις συνεδρίες της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής συμμετέχει ως σύμβουλος, παρατηρητής και ένας εκπρόσωπος της ΟΥΝΕΣΚΟ ο οποίος ορίζεται για το σκοπό αυτό από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από συνεννόηση με την ΟΥΝΕΣΚΟ.

(3) Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή διορίζει Εκλεκτορικά Σώματα αποτελούμενα από Κυπρίους κατά προτίμηση, καθηγητές Ανώτατων Σχολών, από τουλάχιστο τρεις χώρες, για επιλογή του πρώτου διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου.

(4) Τα Εκλεκτορικά Σώματα είναι πενταμελή, και διορίζεται ένα Εκλεκτορικό Σώμα για κάθε ειδικότητα ή Τμήμα του Πανεπιστημίου.

(5) Τα Εκλεκτορικά Σώματα προβαίνουν στην εκλογή των πρώτων Καθηγητών και Αναπληρωτών Καθηγητών του Πανεπιστημίου.

(6) Με το διορισμό τους οι πρώτοι Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές καθίστανται μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος του οικείου Τμήματος ή ειδικότητας.

(7) Ακολούθως το Εκλεκτορικό Σώμα κάθε Τμήματος ή ειδικότητας προβαίνει στην εκλογή του πρώτου μη μόνιμου ακαδημαϊκού προσωπικού.

(8) Όταν ολοκληρωθεί ο διορισμός επτά τουλάχιστο μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού κάθε Τμήματος, από τα οποία τέσσερα τουλάχιστον είναι μόνιμα, καταρτίζεται το Συμβούλιο του Τμήματος.

Νοείται ότι κατά τον καταρτισμό του πρώτου Συμβουλίου του Τμήματος τα μόνιμα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού μπορεί να είναι τουλάχιστο τρία.

(9) Όταν ολοκληρωθεί η κατάρτιση των Συμβουλίων δύο τουλάχιστο Τμημάτων μιας Σχολής, εκλέγονται ο πρώτος Κοσμήτορας και ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας και συγκροτείται το Συμβούλιο της Σχολής.

Νοείται ότι κατά την πρώτη εκλογή Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα, δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μόνιμα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού της Σχολής, ανεξάρτητα αν έχει αυτονομηθεί το τμήμα στο οποίο ανήκουν, καθώς και τα μόνιμα μέλη των Ερευνητικών Μονάδων που υπάγονται στη Σχολή.

(10) Όταν ολοκληρωθεί η κατάρτιση των Συμβουλίων πέντε τουλάχιστο Τμημάτων, εκλέγονται ο πρώτος Πρύτανης και ο Αντιπρύτανης και συγκροτείται η Σύγκλητος και το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.

Νοείται ότι κατά την πρώτη εκλογή Πρύτανη και Αντιπρύτανη, δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μόνιμα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου, ανεξάρτητα αν έχει αυτονομηθεί το Τμήμα στο οποίο ανήκουν, καθώς και τα μόνιμα μέλη των Ερευνητικών Μονάδων.

(11) Μέχρι την εκλογή της πρώτης Συγκλήτου και τη σύσταση του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή έχει όλες τις αρμοδιότητες και εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Συμβουλίου και της Συγκλήτου.

(12) Μέχρι την εκλογή του πρώτου Πρύτανη ο Πρόεδρος της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής έχει όλες τις αρμοδιότητες και εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Πρύτανη.

(13) Η αμοιβή των μελών της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(14) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 14 και του εδαφίου (2) του άρθρου 15 του βασικού νόμου, η θητεία, των υφιστάμενων, κατά την έναρξη της ισχύος του περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικού) Νόμου του 2006, Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων παρατείνεται κατά δύο μήνες.

(15) (α) Ο πρώτος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής  ο οποίος θα εκτελεί και χρέη Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής, διορίζεται, κατ’ εξαίρεση, από πενταμελή Ειδική Επιτροπή Αναζήτησης και Επιλογής που ορίζεται από τη Σύγκλητο.

(β) Τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής Αναζήτησης και Επιλογής είναι Καθηγητές Ιατρικής Σχολής άλλων Πανεπιστημίων, εγνωσμένου κύρους. Για την επιλογή των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αναζήτησης και Επιλογής ισχύουν οι πρόνοιες για σύσταση Ειδικών Επιτροπών για εκλογή ακαδημαϊκού προσωπικού.

(γ) Στην Ειδική Επιτροπή Αναζήτησης και Επιλογής συμμετέχει ex officio ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, ο οποίος και προεδρεύει της Επιτροπής:

Νοείται ότι, ο πρώτος Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής θα πρέπει να πληροί τα προσόντα που απαιτούνται για διορισμό  στη θέση Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής.

(δ) Η Ειδική Επιτροπή Αναζήτησης και Επιλογής υποβάλει τεκμηριωμένη πρόταση στη Σύγκλητο για επικύρωση.

(ε) Η Σύγκλητος εξετάζει την έκθεση της Ειδικής Επιτροπής Αναζήτησης και Επιλογής και διαβιβάζει την απόφαση της για επικύρωση στο Συμβούλιο.

(στ) Η θητεία του πρώτου Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής είναι πενταετής, με δυνατότητα επαναδιορισμού σε περίπτωση μη αυτονόμησης της Σχολής για ακόμη μια θητεία:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί η θέση Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής διορίζεται νέος Κοσμήτορας στη θέση αυτή για τόσο χρόνο όσος είναι ο χρόνος που απομένει για τη λήξη της θητείας του Κοσμήτορα η θέση του οποίου κενώθηκε.

(ζ)  Η Σύγκλητος δύναται να διορίσει τον πρώτο Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής, μεταξύ των μελών του Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), της Ιατρικής Σχολής, μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα της Σχολής.

(η) Η θητεία του πρώτου Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής είναι τριετής, με δυνατότητα μιας επανεκλογής.

(θ) Μετά την αυτονόμηση της Ιατρικής Σχολής και τρεις μήνες πριν τη λήξη της θητείας του Κοσμήτορα διεξάγονται εκλογές για την ανάδειξη νέου Κοσμήτορα.

(16)  Η Ιατρική Σχολή αυτονομείται όταν ολοκληρωθεί ο διορισμός είκοσι-ενός (21), τουλάχιστον, μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού, συνολικά σε τρεις τουλάχιστον Τομείς της Σχολής, από τα οποία δώδεκα (12) τουλάχιστον να είναι στη θέση Καθηγητή ή/και Αναπληρωτή Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής.

Σημείωση
5 του Ν137/90Έναρξη ισχύος του Νόμου αυτού

Η ισχύς του Νόμου αυτού θεωρείται ότι αρχίζει από τις 28 Ιουλίου, 1989.

Σημείωση
6 του Ν53(Ι)/94Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 1994.

Σημείωση
12 του Ν.151(I)/2002Μεταβατική διάταξη

(1) Τηρουμένου του εδαφίου (2) η υφιστάμενη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 151(Ι)/2002] νόμιμη συγκρότηση του Συμβουλίου δεν επηρεάζεται από τις δυνάμει του παρόντος Νόμου επιφερόμενες τροποποιήσεις στη σύνθεση του Συμβουλίου για όσο χρόνο διαρκεί η τρέχουσα θητεία των επηρεαζόμενων μελών του.

(2) Ο ένας εκ των Αντιπρυτάνεων που θα εκλεγούν στις πρώτες εκλογές Πρυτανικών Αρχών, που θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.151(I)/2002] ο οποίος θα έχει τη λιγότερη υπηρεσία στο Πανεπιστήμιο στη βαθμίδα του Καθηγητή, θα αρχίσει τη θητεία του ως μέλος του Συμβουλίου μόλις λήξει η θητεία ενός από τα τρία μέλη, τα οποία διορίστηκαν από τη Σύγκλητο με βάση την παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του βασικού νόμου όπως αυτή ίσχυε πριν από την τροποποίησή της από τον παρόντα Νόμο [Σ.Σ.: δηλαδή τον Ν.151(I)/2002].

Σημείωση
Ν.83(I)/2007Διόρθωση

Αναφορικά με τον περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικό) Νόμο του 2007 (Νόμος, αρ.83(I)/2007), που δημοσιεύτηκε στο Πρώτο Παράρτημα Μέρος I, της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας, με αριθμό 4133 και ημερομηνία 13 Ιουλίου 2007, να γίνει η ακόλουθη διόρθωση:

Στο άρθρο 4 του Νόμου, που προσθέτει νέο εδάφιο (3) στο άρθρο 17 του βασικού νόμου, ν'αντικατασταθεί στην πρώτη γραμμή ο αριθμός "(2)" με τον αριθμό "(3)".

Σημείωση
4 του Ν. 116(Ι)/2013Μεταβατική διάταξη

(1) Η διανυθείσα περίοδος της θητείας των διορισμένων από το Υπουργικό Συμβούλιο μελών του Συμβουλίου που υπηρετούν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 116(Ι)/2013], δε θα προσμετρείται σε περίπτωση επαναδιορισμού τους κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου (δ)  του άρθρου 2  του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 116(Ι)/2013]:

Νοείται ότι η θητεία των υπόλοιπων μελών του Συμβουλίου δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 116(Ι)/2013].

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 2(α) του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 116(Ι)/2013] δεν τυγχάνουν εφαρμογής όσον αφορά τη θητεία των μελών του Συμβουλίου που υπηρετούν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του.