Συγκρότηση Συμβουλίου

5.-(1) Υφίσταται Συμβούλιο που αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

(α) Τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου

(β) τρία μέλη του μόνιμου ακαδημαϊκού προσωπικού που εκλέγονται από το σύνολο του ακαδημαϊκού προσωπικού

(γ) τέσσερα μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο

(δ) δύο μέλη που διορίζονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, και που δεν μπορούν να είναι μέλη του προσωπικού του Πανεπιστημίου

(ε) ένα μέλος που εκπροσωπεί τους φοιτητές του Πανεπιστημίου

(στ) ένα μέλος που εκπροσωπεί το διοικητικό προσωπικό, το οποίο εκλέγεται από το σύνολο του προσωπικού αυτού.

(2) Στις συνεδρίες του Συμβουλίου μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών.