Συμβούλιο

6.-(1) Το Συμβούλιο, αφού τηρηθούν οι διατάξεις του παρόντα Νόμου, ασκεί τις εξουσίες και εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται από τον παρόντα Νόμο ή με βάση τον παρόντα Νόμο, και ειδικότερα-

(α) Έχει τη διαχείριση και τον έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων του Πανεπιστημίου και της περιουσίας του και ειδικότερα-

(i) Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου που καλύπτει το οικονομικό έτος, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου

(ii) καθορίζει το επίπεδο μισθών και άλλων ωφελημάτων του προσωπικού του Πανεπιστημίου

(iii) κατανέμει τα κονδύλια για την κτιριακή υποδομή του Πανεπιστημίου

(β) ενεργεί σε σχέση με τις πιο πάνω υποθέσεις και περιουσία κατά τρόπο που προάγει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα και τους σκοπούς του Πανεπιστημίου

(γ) (i) έχει εξουσία και αρμοδιότητα να προβαίνει στις απαραίτητες διαπιστωτικές πράξεις που αφορούν τις εκλογές ή προαγωγές του ακαδημαϊκού προσωπικού και να επικυρώνει τους διορισμούς και τις προαγωγές του

(ii) έχει εξουσία και αρμοδιότητα να επικυρώνει τους διορισμούς ή τις προαγωγές του διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου

(δ) έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου

(ε) ασκεί κάθε άλλη εξουσία που του δίνεται με τον παρόντα ή με βάση τον παρόντα Νόμο.