Σχολές και Τμήματα του Πανεπιστημίου

19.-(1) Ως πρώτες Σχολές του Πανεπιστημίου ορίζονται οι ακόλουθες:

(α) Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

(β) Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

(γ) Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης.

(2) Κάθε Σχολή του Πανεπιστημίου αποτελείται από Τμήματα που θα καθορίζονται σε Κανονισμούς.

(3) Εξαίρεση από τις πρόνοιες του εδαφίου (2), αποτελεί η Ιατρική Σχολή, η οποία δεν αποτελείται από Τμήματα αλλά από Τομείς, οι οποίοι εγκρίνονται από το Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Συγκλήτου, στα πλαίσια του προϋπολογισμού της επόμενης χρονιάς.

(4)  Ως πρώτοι τομείς της Ιατρικής Σχολής ορίζονται οι ακόλουθοι:

(α)  Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών˙

(β)  Τομέας Παθολογίας˙

(γ)  Τομέας Χειρουργικής˙

(δ)  Τομέας Παθολογικής Ανατομίας˙

(ε)  Τομέας Ακτινολογίας

(5) Για κάθε Τομέα εκλέγονται, από τα μέλη του Συμβουλίου της Σχολής και τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τομέα, Συντονιστής και Αναπληρωτής Συντονιστής, οι οποίοι προέρχονται από τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τομέα που βρίσκονται στη βαθμίδα του Καθηγητή ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει Καθηγητής στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή:

Νοείται ότι, για τα θέματα που αφορούν τη θητεία, τις αρμοδιότητες και τις περιπτώσεις απουσίας  του Συντονιστή και Αναπληρωτή Συντονιστή, ισχύουν, κατ’ αναλογίαν,  οι πρόνοιες που ισχύουν και για τους Προέδρους και Αντιπροέδρους Τμημάτων.