Σχολές και Τμήματα του Πανεπιστημίου

19.-(1) Ως πρώτες Σχολές του Πανεπιστημίου ορίζονται οι ακόλουθες:

(α) Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

(β) Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

(γ) Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης.

(2) Κάθε Σχολή του Πανεπιστημίου αποτελείται από Τμήματα που θα καθορίζονται σε Κανονισμούς.