Συμβούλιο Τομέων Ιατρικής Σχολής

18Α. - (1) Υφίσταται για την Ιατρική Σχολή  Συμβούλιο Τομέων της Σχολής που αποτελείται από-

(α)  τους Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές και Λέκτορες της Σχολής και

(β)  εκπροσώπους των φοιτητών της Σχολής με αριθμό ίσο προς τον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο (1/3) του συνόλου του ακαδημαϊκού προσωπικού της Σχολής.

(2)  Η θητεία των εκπροσώπων των φοιτητών, στο Συμβούλιο Τομέων της Σχολής είναι διετής με απεριόριστη δυνατότητα επανεκλογής.

(3) Πρόεδρος του Συμβουλίου Τομέων είναι ο Κοσμήτορας της Σχολής.

(4) Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Τομέων είναι ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής.

(5) Το Συμβούλιο Τομέων της Σχολής είναι υπεύθυνο για το ερευνητικό και διδακτικό έργο της Σχολής στα πλαίσια των αποφάσεων του Συμβουλίου της Σχολής.

(6) Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στο Συμβούλιο Τομέων μετέχουν στη συζήτηση και στη ψηφοφορία για τη λήψη αποφάσεων σε σχέση με όλα τα θέματα, που είναι ενώπιον του Συμβουλίου Τομέων, εξαιρουμένων των θεμάτων-

(α)  της εκλογής, της προαγωγής ή ανέλιξης του ακαδημαϊκού προσωπικού,

(β) του περιεχομένου των εξεταστικών δοκιμίων ή της βαθμολογίας τους και

(γ) της δημιουργίας ή κατάργησης νέων Τομέων, νέων Σχολών και Ερευνητικών Μονάδων.