Συμβούλιο Τμήματος

18.-(1) Υφίσταται για κάθε Τμήμα Σχολής Συμβούλιο του Τμήματος που αποτελείται από—

(α) Τους Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος· και

(β) εκπροσώπους των φοιτητών του Τμήματος με αριθμό ίσο προς τον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του συνόλου του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος.

Νοείται ότι η αναλογία του ενός τρίτου ισχύει μέχρι ο συνολικός αριθμός των μελών του Συμβουλίου Τμήματος να ανέλθει στα σαράντα μέλη. Σε Συμβούλιο Τμήματος που αριθμεί περισσότερα από τριάντα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, οι φοιτητές εκπροσωπούνται με δέκα μέλη.

(2) Η θητεία των εκπροσώπων των φοιτητών στο Συμβούλιο του Τμήματος είναι διετής με απεριόριστη δυνατότητα επανεκλογής.

(3) Εκλέγονται Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος Τμήματος από το Συμβούλιο του Τμήματος οι οποίοι θα πρέπει να είναι Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές.

(4) Η θητεία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου Τμήματος είναι διετής, με δυνατότητα δύο επανεκλογών.

(5) Η εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου Τμήματος υπόκεινται στην έγκριση του Συμβουλίου της Σχολής.

(6) Το Συμβούλιο του Τμήματος είναι υπεύθυνο για το ερευνητικό και διδακτικό έργο του Τμήματος στα πλαίσια των αποφάσεων του Συμβουλίου της Σχολής.

(7) Ο Πρόεδρος του Τμήματος προϊσταται του Τμήματος και έχει την ευθύνη για την τρέχουσα διοίκηση του.

(8) Σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινής ανικανότητας του Προέδρου του Τμήματος, ο Αντιπρόεδρος του Τμήματος έχει όλες τις εξουσίες και ασκεί όλα τα καθήκοντα του Προέδρου του Τμήματος.

(9) Όταν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί η θέση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Τμήματος, η θέση πληρούται μέσα σε έξι εβδομάδες από την ημέρα που κενώθηκε, για το υπόλοιπο της θητείας του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Τμήματος: Νοείται ότι, αν ο χρόνος που απομένει είναι πέραν του ημίσεως της θητείας αυτού τότε η θητεία λογίζεται ως κανονική θητεία.

(10) Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στο Συμβούλιο Τμήματος μετέχουν στη συζήτηση και στη ψηφοφορία για τη λήψη αποφάσεων σε σχέση με όλα τα θέματα, που είναι ενώπιον του Συμβουλίου του Τμήματος, εξαιρουμένων των θεμάτων-

(α) της εκλογής, της προαγωγής ή ανέλιξης του ακαδημαϊκού προσωπικούֹ

(β) του περιεχομένου των εξεταστικών δοκιμίων ή της βαθμολογίας τουςֹ και

(γ) της δημιουργίας ή κατάργησης νέων Τμημάτων, Σχολών και Ερευνητικών Μονάδων.