Συμβούλιο Τμήματος

18.-(1) Υφίσταται για κάθε Τμήμα Σχολής Συμβούλιο του Τμήματος που αποτελείται από-

(α) Τους Καθηγητές και τους Αναπληρωτές Καθηγητές του Τμήματος

(β) τόσους εκπροσώπους των Επίκουρων Καθηγητών και Λεκτόρων που έχουν δύο τουλάχιστο χρόνια υπηρεσίας, ώστε ο αριθμός τους να είναι ο πλησιέστερος ακέραιος προς το πενήντα τοις εκατόν του αριθμού των μελών του Συμβουλίου του Τμήματος που αναφέρονται στην παράγραφο (α):

Νοείται ότι κατά τον καταρτισμό του πρώτου Συμβουλίου του Τμήματος, οι Επίκουροι Καθηγητές και Λέκτορες μπορούν να έχουν ένα τουλάχιστο χρόνο υπηρεσίας.

(γ) από δύο εκπροσώπους των φοιτητών του Τμήματος.

(2) Η θητεία των εκπροσώπων που προβλέπονται στις παραγράφους (β) και (γ) είναι διετής με δυνατότητα απεριόριστης επανεκλογής.

(3) Εκλέγονται Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος Τμήματος από το Συμβούλιο του Τμήματος οι οποίοι θα πρέπει να είναι Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές.

(4) Η θητεία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου Τμήματος είναι διετής, με δυνατότητα δύο επανεκλογών.

(5) Η εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου Τμήματος υπόκεινται στην έγκριση του Συμβουλίου της Σχολής.

(6) Το Συμβούλιο του Τμήματος είναι υπεύθυνο για το ερευνητικό και διδακτικό έργο του Τμήματος στα πλαίσια των αποφάσεων του Συμβουλίου της Σχολής.

(7) Ο Πρόεδρος του Τμήματος προϊσταται του Τμήματος και έχει την ευθύνη για την τρέχουσα διοίκηση του.

(8) Σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητας του Προέδρου του Τμήματος ή σε περίπτωση που χηρεύει η θέση του Προέδρου του Τμήματος, ο Αντιπρόεδρος του Τμήματος έχει όλες τις εξουσίες και ασκεί όλα τα καθήκοντα του Προέδρου του Τμήματος.