Συμμετοχή στις εκλογές πρυτανικών αρχών μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού των μη αυτονομημένων τμημάτων

15Α. Στις εκλογές για ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρύτανη, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15, αντίστοιχα, μετέχουν και τα μόνιμα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού των μη αυτονομημένων τμημάτων του Πανεπιστημίου.