Συμμετοχή στις εκλογές πρυτανικών αρχών μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού των μη αυτονομημένων τμημάτων

15Α. Στις εκλογές για ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15, αντίστοιχα, μετέχουν και τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού των μη αυτονομημένων τμημάτων του Πανεπιστημίου.