Αριθμός των εκλελεγμένων Καθηγητών ή Αναπληρωτών Καθηγητών του Τμήματος Αρχιτεκτονικής που δεν κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα

23Α. Ο αριθμός των εκλελεγμένων Καθηγητών ή Αναπληρωτών Καθηγητών του Τμήματος Αρχιτεκτονικής που δεν κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα δεν θα υπερβαίνει το 25% των συνολικών κατανεμημένων θέσεων ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος.