Βαθμίδες Ακαδημαϊκού Προσωπικού

21.-(1) Οι βαθμίδες του ακαδημαϊκού προσωπικού είναι οι πιο κάτω:

(α) Καθηγητής

(β) Αναπληρωτής Καθηγητής

(γ) Επίκουρος Καθηγητής

(δ) Λέκτορας.

(2) Είναι δυνατή η ίδρυση ειδικών θέσεων Καθηγητών με τον προσδιορισμό “έδρα” που θα έχουν συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο με ειδική οικονομική υποστήριξη που μπορεί να προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα κατόπιν αποδοχής της από το Πανεπιστήμιο και κάτω από τέτοιους όρους που θα κατοχυρώνουν την ανεξαρτησία του Πανεπιστημίου από το χορηγητή της οικονομικής αυτής υποστήριξης.

(3) Επιπρόσθετα προς τις αναφερόμενες στο εδάφιο (1) βαθμίδες, υπάρχουν επίσης Ομότιμοι Καθηγητές, Επισκέπτες Καθηγητές, Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες και άλλο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό που υπηρετούν σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στους Κανονισμούς.

(4) Οι θέσεις των Καθηγητών και Αναπληρωτών Καθηγητών είναι μόνιμες και δεν υπερβαίνουν το 50% του συνόλου των θέσεων του ακαδημαϊκού προσωπικού.

(5) Οι θέσεις Επίκουρου Καθηγητή και Λέκτορα πληρούνται με σύμβαση τριετούς διάρκειας που ανανεώνεται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στους Κανονισμούς.