Βαθμίδες Ακαδημαϊκού Προσωπικού

21.-(1) Οι βαθμίδες του ακαδημαϊκού προσωπικού είναι οι πιο κάτω:

(α) Καθηγητής

(β) Αναπληρωτής Καθηγητής

(γ) Επίκουρος Καθηγητής

(δ) Λέκτορας.

(2) Είναι δυνατή η ίδρυση ειδικών θέσεων Καθηγητών με τον προσδιορισμό “έδρα” που θα έχουν συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο με ειδική οικονομική υποστήριξη που μπορεί να προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα κατόπιν αποδοχής της από το Πανεπιστήμιο και κάτω από τέτοιους όρους που θα κατοχυρώνουν την ανεξαρτησία του Πανεπιστημίου από το χορηγητή της οικονομικής αυτής υποστήριξης.

(3) Επιπρόσθετα προς τις αναφερόμενες στο εδάφιο (1) βαθμίδες, υπάρχουν επίσης Ομότιμοι Καθηγητές, Επισκέπτες Καθηγητές, Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Συνεργάτες Πανεπιστημίου και άλλο προσωπικό που υπηρετούν σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στους Κανονισμούς.

(4) Οι τέσσερις βαθμίδες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) είναι συνδυασμένες. Τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού εκλέγονται, αξιολογούνται και ανελίσσονται σε ανώτερη βαθμίδα, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται σε Κανονισμούς. Η διάκριση σε μόνιμες και μη μόνιμες θέσεις καταργείται.

(5) Το ένα δέκατο του εκάστοτε αριθμού των θέσεων του ακαδημαϊκού προσωπικού δεν προκηρύσσονται επειδή προορίζονται για πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών ή μετάκληση Καθηγητών.