Κοσμήτορας και Αναπληρωτής Κοσμήτορας

16.-(1)Σε κάθε Σχολή του Πανεπιστημίου εκλέγονται Κοσμήτορας και Αναπληρωτής Κοσμήτορας μεταξύ των Καθηγητών και Αναπληρωτών Καθηγητών από τα μέλη των Συμβουλίων των Τμημάτων της Σχολής:

Νοείται ότι ο Κοσμήτορας και ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής εκλέγονται μεταξύ των Καθηγητών της Σχολής, από τα μέλη του Συμβουλίου Τομέων της Σχολής.

Νοείται περαιτέρω ότι, ο Κοσμήτορας και ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών εκλέγονται όπως προβλέπεται στους περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Λειτουργία Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών) Κανονισμούς.

(2)Η θητεία του Κοσμήτορα και του Αναπληρωτή Κοσμήτορα είναι τριετής, με δυνατότητα μιας επανεκλογής.

(3)Ο Κοσμήτορας ετοιμάζει τον προϋπολογισμό της οικείας Σχολής, καταρτίζει τα ακαδημαϊκά της προγράμματα και υποβάλλει εισηγήσεις για διορισμούς στη Σχολή.

(4)Σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητας του Κοσμήτορα ή σε περίπτωση που χηρεύει η θέση του Κοσμήτορα, ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας έχει όλες τις εξουσίες και ασκεί όλα τα καθήκοντα του Κοσμήτορα.