Πρυτανικό Συμβούλιο

15Δ.—(1) Υφίσταται Πρυτανικό Συμβούλιο που αποτελείται από—

(α) Τον Πρύτανη·

(β) τους δύο Αντιπρυτάνεις· και

(γ) το Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών.

(2) Πρόεδρος του Πρυτανικού Συμβουλίου είναι ο Πρύτανης.

(3) Το Πρυτανικό Συμβούλιο έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες που αφορούν καθημερινά ή τρέχοντα θέματα και οι οποίες του παρέχονται από—

(α) Τη Σύγκλητο μετά από εισήγηση του Πρύτανη· ή

(β) το Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου.