Κοσμήτορας και Αναπληρωτής Κοσμήτορας

16.-(1) Σε κάθε Σχολή του Πανεπιστημίου εκλέγονται Κοσμήτορας και Αναπληρωτής Κοσμήτορας μεταξύ των Καθηγητών και Αναπληρωτών Καθηγητών από τα μέλη των Συμβουλίων των Τμημάτων της Σχολής:

Νοείται ότι ο Κοσμήτορας και ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής εκλέγονται μεταξύ των Καθηγητών της Σχολής, από τα μέλη του Συμβουλίου Τομέων της Σχολής.

(2) Η θητεία του Κοσμήτορα και του Αναπληρωτή Κοσμήτορα είναι τριετής, με δυνατότητα μιας επανεκλογής.

(3) Ο Κοσμήτορας ετοιμάζει τον προϋπολογισμό της οικείας Σχολής, καταρτίζει τα ακαδημαϊκά της προγράμματα και υποβάλλει εισηγήσεις για διορισμούς στη Σχολή.

(4) Σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητας του Κοσμήτορα ή σε περίπτωση που χηρεύει η θέση του Κοσμήτορα, ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας έχει όλες τις εξουσίες και ασκεί όλα τα καθήκοντα του Κοσμήτορα.