Συμμετοχή εκπροσώπων φοιτητών στις εκλογές πρυτανικών αρχών

15Γ. Στις εκλογές για ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15, αντίστοιχα, μετέχουν και οι εκπρόσωποι των φοιτητών στα Συμβούλια Σχολών.