Πρύτανης

14.-(1)(α) Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου εκλέγεται από τα μέλη των Συμβουλίων των Τμημάτων, σε συνεδρία που   συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό.

(β) Ο χρόνος σύγκλησης της, κατά την παράγραφο (α), συνεδρίας και η διαδικασία για την εκλογή του Πρύτανη, καθώς και οποιαδήποτε άλλα συναφή θέματα δύνανται να καθορίζονται με Κανονισμούς.

(2) Ο Πρύτανης εκλέγεται μεταξύ των Καθηγητών του Πανεπιστημίου.

(3)(α)Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β), η θητεία του Πρύτανη είναι τετραετής, με δυνατότητα μιας   μόνον επανεκλογής.

(β)Ο χρόνος έναρξης της θητείας του Πρύτανη δύναται να καθορίζεται με Κανονισμούς.».

(4) Ο Πρύτανης είναι ο ανώτατος ακαδημαϊκός και εκτελεστικός αξιωματούχος του Πανεπιστημίου, έχει τη διαχείριση των τρεχουσών εργασιών του, προϊσταται των υπηρεσιών του, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Συμβουλίου και της Συγκλήτου, και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της πολιτικής του Πανεπιστημίου.