Πρύτανης

14.-(1) Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου εκλέγεται από τα μέλη των Συμβουλίων των Τμημάτων, σε συνεδρία που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό.

(2) Ο Πρύτανης εκλέγεται μεταξύ των Καθηγητών του Πανεπιστημίου.

(3) Η θητεία του Πρύτανη είναι τετραετής με δυνατότητα μιας επανεκλογής.

(4) Ο Πρύτανης είναι ο ανώτατος ακαδημαϊκός και εκτελεστικός αξιωματούχος του Πανεπιστημίου, έχει τη διαχείριση των τρεχουσών εργασιών του, προϊσταται των υπηρεσιών του, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Συμβουλίου και της Συγκλήτου, και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της πολιτικής του Πανεπιστημίου.