Επιλογή και Ανέλιξη Ακαδημαϊκού Προσωπικού

22.-(1) H εκλογή ή προαγωγή μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού αποφασίζεται μετά από την έκθεση ειδικής επιτροπής που συγκροτείται σύμφωνα με τους Κανονισμούς. Η απόφαση λαμβάνεται με ψηφοφορία στην οποία παίρνουν μέρος τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος και του Συμβουλίου της οικείας Σχολής των υψηλότερων βαθμίδων, στην περίπτωση όμως θέσης Καθηγητή ψηφίζουν οι ισοβάθμιοι.

(2) Οι θέσεις Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή πληρούνται πάντοτε με προκήρυξη ή μετάκληση.

Οι όροι και η διαδικασία που αφορούν τη μετάκληση καθορίζονται στους Κανονισμούς.

(3) Η θέση Επίκουρου Καθηγητή πληρούται με προκήρυξη και σε εξαιρετικές περιπτώσεις με προαγωγή σύμφωνα με όρους που προβλέπονται στους Κανονισμούς.

(4) Η θέση Λέκτορα πληρούται με προκήρυξη.

(5) Το Συμβούλιο έχει δικαίωμα αναπομπής αποφάσεων σχετικά με την επιλογή και ανέλιξη του ακαδημαϊκού προσωπικού.

(6) Αφού τηρηθούν οι διατάξεις του παρόντα Νόμου, οι διαδικασίες που αφορούν την εκλογή και ανέλιξη του ακαδημαϊκού προσωπικού προβλέπονται στους Κανονισμούς.