Ίδρυση του Πανεπιστημίου

3.-(1) Η Κυπριακή Δημοκρατία ιδρύει Πανεπιστήμιο με έδρα την περιοχή Λευκωσίας και με επωνυμία “Πανεπιστήμιο Κύπρου”.

(2) Το Πανεπιστήμιο εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας και δέχεται και αλλοδαπούς φοιτητές.

(3) Το Πανεπιστήμιο αποτελεί νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου και μπορεί-

(α) Να ενάγει και ενάγεται

(β) να αποδέχεται, αγοράζει και κατέχει περιουσία

(γ) αφού τηρηθούν οι διατάξεις του παρόντα Νόμου, να αποκτά με αγορά, μίσθωση, ανταλλαγή, δωρεά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ακίνητη ή κινητή περιουσία για εκπλήρωση των σκοπών του

(δ) αφού τηρηθούν οι διατάξεις του παρόντα Νόμου, να πωλεί, ανταλλάσσει, δωρίζει, εκμισθώνει, εκχωρεί ή με οποιοδήποτε τρόπο διαθέτει οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία και να εκμισθώνει, υποθηκεύει ή επιβαρύνει την περιουσία του για την εκπλήρωση των σκοπών του

(ε) να εκτελεί κάθε πράξη που ενδεχόμενα συνεπάγεται η εκπλήρωση των δυνάμει του παρόντα Νόμου σκοπών του ή που συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του ή που αναλαμβάνεται ή είναι δυνατόν να αναληφθεί από ή κατά νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου.