Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο-

“Αντιπρύτανης” σημαίνει οποιοδήποτε από τους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου που εκλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 15·

“Κανονισμοί” σημαίνει τους Κανονισμούς του Πανεπιστημίου που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο

“Πανεπιστήμιο” σημαίνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου που ιδρύεται με τον παρόντα Νόμο

“Πρύτανης” σημαίνει τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου που εκλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 14

“Συμβούλιο” σημαίνει το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου που ιδρύεται με βάση το άρθρο 5.