Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμοι του 1989 έως 2000 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμοι του 1989 έως 2000.