Κεφάλαια και Πρόσοδοι του Πανεπιστημίου

25.-(1) Τα Κεφάλαια και οι Πρόσοδοι του Πανεπιστημίου αποτελούνται από-

(α) Επιχορηγήσεις της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας

(β) δωρεές, κληροδοτήματα και χορηγήματα προς το Πανεπιστήμιο:

Νοείται ότι η αποδοχή δωρεών, κληροδοτημάτων και χορηγημάτων προς το Πανεπιστήμιο θα γίνεται κάτω από όρους, ώστε να κατοχυρώνεται η ανεξαρτησία του Πανεπιστημίου.

(γ) Τέλη, δίδακτρα, δικαιώματα και άλλα χρηματικά ποσά που περιέχονται στο Πανεπιστήμιο σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς

(δ) χρηματικά ποσά που είναι με οποιοδήποτε τρόπο πληρωτέα στο Πανεπιστήμιο αναφορικά με θέματα συναφή με τις αρμοδιότητες του

(ε) χρηματικά ποσά από δάνεια που συνάπτει το Πανεπιστήμιο

(στ) εισοδήματα από εκμετάλλευση της περιουσίας του

(ζ) κάθε άλλο ποσό ή στοιχείο ενεργητικού που δυνατόν να είναι πληρωτέο στο Πανεπιστήμιο ή να περιέλθει στο Πανεπιστήμιο σχετικά με οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητες του.

(2) Αφού τηρηθούν οι διατάξεις του εδαφίου (3) το Πανεπιστήμιο μπορεί να συνάπτει δάνεια για την αντιμετώπιση των υποχρεώσεων του ή για την άσκηση ή εκτέλεση των εξουσιών, αρμοδιοτήτων, λειτουργιών και καθηκόντων του.

(3) Η δυνάμει του εδαφίου (2) εξουσία του Πανεπιστημίου για σύναψη δανείων ασκείται μόνο με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου που ορίζει-

(α) Το ποσό και την πηγή του δανείου και

(β) τους όρους σύναψης του δανείου.