Αντιπρυτάνεις

15.—(1) Στη συνεδρία κατά την οποία εκλέγεται ο Πρύτανης, τα μέλη των Συμβουλίων των Τμημάτων εκλέγουν επίσης, μεταξύ των Καθηγητών του Πανεπιστημίου, και δύο Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου.

(2) Η θητεία των Αντιπρυτάνεων είναι τετραετής με δυνατότητα μίας επανεκλογής.

(3) Σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητας του Πρύτανη, ή σε περίπτωση χηρείας της θέσης του Πρύτανη, τα καθήκοντα και τις εξουσίες του Πρύτανη, ασκεί ο Αντιπρύτανης που είναι ο αρχαιότερος στην υπηρεσία του Πανεπιστημίου στη βαθμίδα του Καθηγητή και σε περίπτωση αδυναμίας αυτού ο έτερος Αντιπρύτανης, αν δε και αυτός αδυνατεί, το μέλος της Συγκλήτου που είναι ο αρχαιότερος στην υπηρεσία του Πανεπιστημίου Καθηγητής.