Αντιπρύτανης

15.-(1) Ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου εκλέγεται από τα μέλη των Συμβουλίων των Τμημάτων στη συνεδρία κατά την οποία εκλέγεται και ο Πρύτανης.

(2) Ο Αντιπρύτανης εκλέγεται μεταξύ των Καθηγητών του Πανεπιστημίου.

(3) Η θητεία του Αντιπρύτανη είναι τετραετής με δυνατότητα μιας επανεκλογής.

(4) Σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητας του Πρύτανη ή σε περίπτωση που χηρεύει η θέση του Πρύτανη, ο Αντιπρύτανης έχει όλες τις εξουσίες και ασκεί όλα τα καθήκοντα του Πρύτανη.