Συμβούλιο Σχολής

17.-(1) Υφίσταται σε κάθε Σχολή Συμβούλιο της Σχολής που αποτελείται από-

(α) Τον Κοσμήτορα και τον Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής

(β) τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής

(γ) δύο μέλη από κάθε Τμήμα της Σχολής που εκλέγονται από το Συμβούλιο του Τμήματος, από τα οποία το ένα τουλάχιστο πρέπει να κατέχει τη θέση Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, όταν δεν υπάρχει Καθηγητής

(δ) δύο εκπροσώπους των φοιτητών της Σχολής.

(2) Η θητεία των αντιπροσώπων των Τμημάτων της Σχολής είναι διετής με δυνατότητα μιας επανεκλογής.

(3) Πρόεδρος του Συμβουλίου της Σχολής είναι ο Κοσμήτορας της Σχολής.

(4) Το Συμβούλιο της Σχολής έχει αναφορικά με τη Σχολή όλες τις αρμοδιότητες που έχει η Σύγκλητος αναφορικά με το Πανεπιστήμιο.

(5) Οι εκπρόσωποι των φοιτητών της Σχολής μετέχουν στη συζήτηση ή στην ψηφοφορία όλων των θεμάτων εξαιρουμένων ορισμένων θεμάτων που καθορίζονται στους Κανονισμούς.

(6) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Σχολής υπόκεινται στην έγκριση της Συγκλήτου.