Προσόντα Ακαδημαϊκού Προσωπικού

23.-(1) Για τη θέση Λέκτορα απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου και η παροχή ενδείξεων για ικανότητα πανεπιστημιακής διδασκαλίας και έρευνας.

(2) Για τη θέση Επίκουρου Καθηγητή απαιτούνται τα προσόντα για τη θέση Λέκτορα και τρία τουλάχιστο χρόνια αυτοδύναμης πανεπιστημιακής διδασκαλίας ή ερευνητικής εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα και πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή άλλες δημοσιεύσεις αναγνωρισμένης αξίας.

(3) Για τη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή απαιτούνται τα προσόντα για τη θέση Επίκουρου Καθηγητή, η δημοσίευση εργασιών σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά που τεκμηριώνουν αξιόλογη αυτοδύναμη ερευνητική παραγωγικότητα και ικανότητα καθοδήγησης ερευνητικών προγραμμάτων.

(4) Για τη θέση Καθηγητή απαιτούνται τα προσόντα για τη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή και ύπαρξη επιστημονικού έργου διεθνούς αναγνώρισης.

(5) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση είναι δυνατόν οι όροι προϋπηρεσίας σε Πανεπιστήμια ή σε Ερευνητικά Κέντρα να μην απαιτηθούν.