Προσόντα Ακαδημαϊκού Προσωπικού

23.-(1) Για τη θέση Λέκτορα απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου και η παροχή ενδείξεων για ικανότητα πανεπιστημιακής διδασκαλίας και έρευνας.

(2) Για τη θέση Επίκουρου Καθηγητή απαιτούνται τα προσόντα για τη θέση του Λέκτορα και τρία τουλάχιστο χρόνια αυτοδύναμης πανεπιστημιακής διδασκαλίας ή ερευνητικής εργασίας, μετά την απόκτηση διδακτορικού τίτλου, σε αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο. Επίσης απαιτούνται πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή άλλες δημοσιεύσεις αναγνωρισμένης αξίας, που προοιωνίζουν σημαντική συμβολή στην επιστήμη.

(3) Για τη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή απαιτούνται τα προσόντα για τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή και επιπλέον τα ακόλουθα προσόντα:

(α) Επτά τουλάχιστο χρόνια συνολικής πανεπιστημιακής ή ισοδύναμης εργασίας μετά την απόκτηση διδακτορικού τίτλου, από τα οποία τουλάχιστο τα τέσσερα να είναι χρόνια πανεπιστημιακής εργασίας, ή κατοχή θέσης σε αντίστοιχη βαθμίδα αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου.

(β) Δημοσίευση εργασιών, όπως άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά εγνωσμένου κύρους ή μονογραφιών ή βιβλίων αναγνωρισμένων εκδοτικών οίκων, που τεκμηριώνουν αξιόλογο αυτοδύναμο ερευνητικό έργο.

(γ) Ικανότητα καθοδήγησης και προώθησης έρευνας, που περιλαμβάνει εποπτεία μεταπτυχιακών φοιτητών, καθοδήγηση ή σημαντική συμβολή σε ερευνητικά προγράμματα ή εξασφάλιση χρηματοδότησης ερευνητικών δραστηριοτήτων.

(δ) Ενδείξεις διεθνούς αναγνώρισης της συμβολής του υποψηφίου σε συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο, όπως ερευνητικές αναφορές, προσκλήσεις για επιστημονικές ομιλίες, ανάθεση αξιολόγησης άρθρων, ερευνητικών προτάσεων ή διδακτορικών διατριβών, συμμετοχή σε επιτροπές έκδοσης επιστημονικών περιοδικών ή συμμετοχή σε οργάνωση συνεδρίων.

(ε) Συμβολή στην προώθηση του διδακτικού και διοικητικού έργου του Πανεπιστημίου.

(4) Για τη θέση του Καθηγητή απαιτούνται τα προσόντα για τη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή και επιπλέον τα ακόλουθα προσόντα:

(α) Έντεκα τουλάχιστο χρόνια συνολικής πανεπιστημιακής ή ισοδύναμης εργασίας μετά την απόκτηση διδακτορικού τίτλου, από τα οποία τουλάχιστο τα τέσσερα να είναι χρόνια πανεπιστημιακής εργασίας, ή κατοχή θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή σε αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.

(β) Διεθνής αναγνώριση επιστημονικού έργου.

(γ) Σημαντική συμβολή στο διδακτικό και διοικητικό έργο του Πανεπιστημίου.

(δ) Επίβλεψη και επιτυχής ολοκλήρωση ερευνητικών προγραμμάτων ή διδακτορικών διατριβών.

(5) [Διαγράφηκε]