Γλώσσες και Σκοποί του Πανεπιστημίου

4.-(1)(α) Γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου είναι η Ελληνική και η Τουρκική.

(β) Σε ειδικές περιπτώσεις, που καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, το Πανεπιστήμιο δύναται:

(i) να προσφέρει και σε άλλη γλώσσα ορισμένα από τα υφιστάμενα μεταπτυχιακά προγράμματα. και

(ii) να προσφέρει σε οποιαδήποτε γλώσσα διαπανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία εντάσσονται στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Νοείται ότι για τους σκοπούς της υποπαραγράφου αυτής, ο όρος ‘διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών’ σημαίνει πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών που οργανώνεται με συνεργασία του Πανεπιστημίου και δύο τουλάχιστον άλλων πανεπιστημίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της δράσης 1 του προγράμματος ‘ERASMUS MUNDUS MASTERS COURSES’ ή άλλων ανάλογων προγραμμάτων που στο μέλλον θα οργανωθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση:

Νοείται περαιτέρω ότι το ύψος των διδάκτρων για τα προγράμματα που προσφέρονται δυνάμει των υποπαραγράφων (i) και (ii), θα αντικατοπτρίζει το πραγματικό κόστος για την προσφορά τους.

(γ) Οι αλλοδαποί φοιτητές που συμμετέχουν στα προγράμματα που προσφέρονται δυνάμει της παραγράφου (β) παρακολουθούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο ένα τουλάχιστον μάθημα ‘ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού’.

(2) Σκοπός του Πανεπιστημίου είναι η προαγωγή της επιστήμης, της γνώσης, της μάθησης και της παιδείας με τη διδασκαλία και την έρευνα, και ειδικότερα-

(α) Η παροχή εκπαίδευσης κυρίως σε ειδικότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της Δημοκρατίας και του λαού της Κύπρου ως συνόλου

(β) η παροχή μέσων και δυνατοτήτων εκπαίδευσης σε Πανεπιστημιακό επίπεδο σε πρόσωπα που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα

(γ) η παροχή των κύκλων σπουδών και των προγραμμάτων που καθορίζονται από τον παρόντα Νόμο ή με βάση τον παρόντα Νόμο

(δ) η προαγωγή της γνώσης και των πρακτικών εφαρμογών της με τη διδασκαλία, την έρευνα και άλλα μέσα

(ε) η ενθάρρυνση της μελέτης και της έρευνας και παροχή διευκολύνσεων προς τούτο γενικά

(στ) η διασφάλιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της ελεύθερης επιστημονικής αναζήτησης και διακίνησης ιδεών

(ζ) η συμβολή στην αλληλοκατανόηση μεταξύ των κοινοτήτων της Δημοκρατίας και η καλλιέργεια των παραδόσεων και του πολιτισμού τους

(η) η ανάπτυξη συνεργασίας με ακαδημαϊκά και επιστημονικά ιδρύματα του εξωτερικού

(θ) η παροχή και απονομή πτυχίων, μεταπτυχιακών τίτλων, διπλωμάτων και άλλων τίτλων.