Σύγκλητος

12.-(1)Υφίσταται Σύγκλητος του Πανεπιστημίου που αποτελείται από-

(α)Τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου

(β)τους Κοσμήτορες των Σχολών

(γ)τρεις εκπροσώπους από το διδακτικό προσωπικό κάθε Σχολής που θα εκλέγονται από το Συμβούλιο της Σχολής

(δ) εκπροσώπους των φοιτητών, ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί με τον αριθμό των Σχολών.

Νοείται ότι, τυχόν κενή θέση οποιουδήποτε μέλους της Συγκλήτου, η οποία δεν μπορεί να πληρωθεί άμεσα λόγω θερινής περιόδου ή εξεταστικής περιόδου, δεν επηρεάζει τη νόμιμη συγρότησή της και την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων της.

(2)Πρόεδρος της Συγκλήτου είναι ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου.

(3)Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών και ο Διευθυντής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου.

(4)Τα μέλη της Συγκλήτου που εκλέγονται σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) κατέχουν τη θέση τους για περίοδο δύο χρόνων από την εκλογή τους, δύνανται όμως να επανεκλεγούν για δύο ακόμη χρόνια:

Νοείται ότι για την πρώτη σύνθεση της Συγκλήτου τα πιο πάνω μέλη μπορούν να επανεκλεγούν για δύο διετίες.

(5) Όταν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους της Συγκλήτου που εκλέγεται σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του εδαφίου (1), η θέση πληρούται άμεσα, για το υπόλοιπο της θητείας του αποχωρήσαντος μέλους.  Εάν ο χρόνος που απομένει είναι πέραν του ημίσεoς της θητείας, τότε, ο χρόνος αυτός για σκοπούς επανεκλογής θεωρείται διετής θητεία.

(6)Οι εκπρόσωποι των φοιτητών του Πανεπιστημίου μετέχουν στη Σύγκλητο κατά τη συζήτηση ή την ψηφοφορία όλων των θεμάτων εξαιρουμένων των θεμάτων-

(α) της εκλογής, της προαγωγής ή της ανέλιξης του ακαδημαϊκού προσωπικούֹ

(β) του περιεχομένου των εξεταστικών δοκιμίων ή της βαθμολογίας τουςֹ· και

(γ)της δημιουργίας ή κατάργησης νέων Τμημάτων, Σχολών και Ερευνητικών Μονάδων.