Σύγκλητος

12.-(1) Υφίσταται Σύγκλητος του Πανεπιστημίου που αποτελείται από-

(α) Τον Πρύτανη και τον Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου

(β) τους Κοσμήτορες των Σχολών

(γ) τρεις εκπροσώπους από το διδακτικό προσωπικό κάθε Σχολής που θα εκλέγονται από το Συμβούλιο της Σχολής

(δ) τρεις εκπροσώπους των φοιτητών του Πανεπιστημίου.

(2) Πρόεδρος της Συγκλήτου είναι ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου.

(3) Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών και ο Διευθυντής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου.

(4) Τα μέλη της Συγκλήτου που εκλέγονται σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) κατέχουν τη θέση τους για περίοδο δύο χρόνων από την εκλογή τους, δύνανται όμως να επανεκλεγούν για δύο ακόμη χρόνια:

Νοείται ότι για την πρώτη σύνθεση της Συγκλήτου τα πιο πάνω μέλη μπορούν να επανεκλεγούν για δύο διετίες.

(5) Οι εκπρόσωποι των φοιτητών του Πανεπιστημίου μετέχουν στη Σύγκλητο κατά τη συζήτηση ή την ψηφοφορία όλων των θεμάτων εξαιρουμένων ορισμένων θεμάτων που καθορίζονται στους Κανονισμούς.