Διαδικασία Συμβουλίου

11. Το Συμβούλιο εκδίδει κανόνες που ρυθμίζουν τον τρόπο και το χρόνο σύγκλησης των συνεδριάσεων του, τη διαδικασία κατά τις συνεδριάσεις του ή τη μη συμμετοχή μέλους του σ’ αυτές και τον τρόπο τήρησης πρακτικών.