Κανονισμοί

32.-(1) Αφού τηρηθούν οι διατάξεις του παρόντα Νόμου, το Συμβούλιο μπορεί ύστερα από συνεννόηση με τη Σύγκλητο να εκδίδει κανονισμούς για ή αναφορικά με τη ρύθμιση οποιουδήποτε ζητήματος που αφορά την οργάνωση, διαχείριση και διοίκηση του Πανεπιστημίου και ειδικότερα, χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των προηγουμένων, για ή αναφορικά με-

(α) Την οργάνωση του Πανεπιστημίου·

(β) την ίδρυση νέων ή την κατάργηση υφιστάμενων Σχολών του Πανεπιστημίου και την ίδρυση ή την κατάργηση Τμημάτων ή Ερευνητικών μονάδων·

(γ) την οργάνωση των υπηρεσιών που απαιτούνται για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου·

(δ) το προσωπικό του Πανεπιστημίου·

(ε) τη διαδικασία για τον καθορισμό του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων σε νεοεισαγόμενους φοιτητές, τα κριτήρια για την εισαγωγή φοιτητών στο Πανεπιστήμιο, την εγγραφή καθώς και τη διαγραφή τους·

(στ) τα πειθαρχικά αδικήματα, την άσκηση και τη διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, την επιβολή πειθαρχικών ποινών και άλλα συναφή με την πειθαρχία του ακαδημαϊκού ή άλλου εκπαιδευτικού προσωπικού και των φοιτητών θέματα·

(ζ) τις εξετάσεις ή την αξιολόγηση για υποτροφίες, βοηθήματα, βραβεία, πτυχία και διπλώματα, και τη χορήγηση πτυχίων περιλαμβανόμενων τιμητικών τίτλων και τη χορήγηση διπλωμάτων ή άλλων πιστοποιητικών·

(η) τα τέλη ή άλλα δικαιώματα για την εγγραφή και για οποιαδήποτε εξέταση, αξιολόγηση, πτυχίο, δίπλωμα ή πιστοποιητικό·

(θ) τα τέλη, δίδακτρα ή άλλα δικαιώματα που θα καταβάλλονται για τη φοίτηση και για τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών και εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου·

(ι) τη σύνδεση με το Πανεπιστήμιο οποιασδήποτε Σχολής ή εκπαιδευτικού ή ερευνητικού Ιδρύματος και την ίδρυση εξαρτημένων από το Πανεπιστήμιο ερευνητικών μονάδων·

(ια) τις υποτροφίες, βοηθήματα ή βραβεία, επιδόματα ή φοιτητικά δάνεια που χορηγούνται από το Πανεπιστήμιο ή άλλα πρόσωπα ή οργανισμούς·

(ιβ) την παροχή διαμονής σε φοιτητές και τη διαχείριση και έλεγχο των χώρων διαμονής·

(ιγ) την άσκηση, κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη ή αυτόν που έχει τη διαχείριση οποιουδήποτε ξενώνα ή άλλων χώρων διαμονής που δεν ιδρύθηκαν από το Πανεπιστήμιο, της εξουσίας ελέγχου και διεύθυνσης του ξενώνα ή των άλλων χώρων διαμονής·

(ιδ) την παροχή συντάξεων είτε με την ίδρυση ταμείου είτε με την προσχώρηση σε ταμείο που διοικείται από άλλους·

(ιε) τη μέριμνα για διαμονή του προσωπικού και των φοιτητών, που περιλαμβάνει την ανέγερση ή χρηματοδότηση κτιρίων που ανήκουν στο Πανεπιστήμιο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οργανισμό·

(ιστ) την ίδρυση φοιτητικής ένωσης·

(ιζ) τον καθορισμό ή τη ρύθμιση οποιουδήποτε ζητήματος ή θέματος που χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού ή ρύθμισης με βάση τον παρόντα Νόμο ή του οποίου ο καθορισμός ή ρύθμιση είναι αναγκαία για τους σκοπούς του παρόντα Νόμου·

(ιη) η ρύθμιση πραγματικών ή πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων σε σχέση με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου ή/και μελών του προσωπικού του στη σύσταση ή/και τη συμμετοχή του σε εταιρείες· και

(ιθ) τη ρύθμιση των ζητημάτων που άπτονται της κατοχύρωσης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν από τα αποτελέσματα έρευνας, μέσω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή άλλης μορφής κατοχύρωσης.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται από το Συμβούλιο μπορούν να προνοούν για την έκδοση κανόνων, είτε από το Συμβούλιο είτε, αφού τηρηθούν οι τυχόν από τους Κανονισμούς προβλεπόμενοι όροι, από τη Σύγκλητο ή άλλο πρόσωπο ή σώμα που καθορίζεται στους Κανονισμούς.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται από το Συμβούλιο θα εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και θα κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν μετά πάροδο εξήντα ημερών από την κατάθεση τους η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφαση της δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει τους Κανονισμούς στο σύνολο τους ή μερικώς, τότε αυτοί αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση αυτή.