Μεταβατικές διατάξεις

33.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή που αποτελείται από επτά μέχρι έντεκα μέλη με ακαδημαϊκή προέλευση.

Νοείται ότι η ιδιότητα του μέλους της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής είναι ασυμβίβαστη με το αξίωμα του Υπουργού ή του Βουλευτή.

(2) Στις συνεδρίες της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής συμμετέχει ως σύμβουλος, παρατηρητής και ένας εκπρόσωπος της ΟΥΝΕΣΚΟ ο οποίος ορίζεται για το σκοπό αυτό από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από συνεννόηση με την ΟΥΝΕΣΚΟ.

(3) Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή διορίζει Εκλεκτορικά Σώματα αποτελούμενα από Κυπρίους κατά προτίμηση, καθηγητές Ανώτατων Σχολών, από τουλάχιστο τρεις χώρες, για επιλογή του πρώτου διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου.

(4) Τα Εκλεκτορικά Σώματα είναι πενταμελή, και διορίζεται ένα Εκλεκτορικό Σώμα για κάθε ειδικότητα ή Τμήμα του Πανεπιστημίου.

(5) Τα Εκλεκτορικά Σώματα προβαίνουν στην εκλογή των πρώτων Καθηγητών και Αναπληρωτών Καθηγητών του Πανεπιστημίου.

(6) Με το διορισμό τους οι πρώτοι Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές καθίστανται μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος του οικείου Τμήματος ή ειδικότητας.

(7) Ακολούθως το Εκλεκτορικό Σώμα κάθε Τμήματος ή ειδικότητας προβαίνει στην εκλογή του πρώτου μη μόνιμου ακαδημαϊκού προσωπικού.

(8) Όταν ολοκληρωθεί ο διορισμός επτά τουλάχιστο μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού κάθε Τμήματος, από τα οποία τέσσερα τουλάχιστον είναι μόνιμα, καταρτίζεται το Συμβούλιο του Τμήματος.

Νοείται ότι κατά τον καταρτισμό του πρώτου Συμβουλίου του Τμήματος τα μόνιμα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού μπορεί να είναι τουλάχιστο τρία.

(9) Όταν ολοκληρωθεί η κατάρτιση των Συμβουλίων δύο τουλάχιστο Τμημάτων μιας Σχολής, εκλέγονται ο πρώτος Κοσμήτορας και ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας και συγκροτείται το Συμβούλιο της Σχολής.

Νοείται ότι κατά την πρώτη εκλογή Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα, δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μόνιμα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού της Σχολής, ανεξάρτητα αν έχει αυτονομηθεί το τμήμα στο οποίο ανήκουν, καθώς και τα μόνιμα μέλη των Ερευνητικών Μονάδων που υπάγονται στη Σχολή.

(10) Όταν ολοκληρωθεί η κατάρτιση των Συμβουλίων πέντε τουλάχιστο Τμημάτων, εκλέγονται ο πρώτος Πρύτανης και ο Αντιπρύτανης και συγκροτείται η Σύγκλητος και το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.

Νοείται ότι κατά την πρώτη εκλογή Πρύτανη και Αντιπρύτανη, δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μόνιμα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου, ανεξάρτητα αν έχει αυτονομηθεί το Τμήμα στο οποίο ανήκουν, καθώς και τα μόνιμα μέλη των Ερευνητικών Μονάδων.

(11) Μέχρι την εκλογή της πρώτης Συγκλήτου και τη σύσταση του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή έχει όλες τις αρμοδιότητες και εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Συμβουλίου και της Συγκλήτου.

(12) Μέχρι την εκλογή του πρώτου Πρύτανη ο Πρόεδρος της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής έχει όλες τις αρμοδιότητες και εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Πρύτανη.

(13) Η αμοιβή των μελών της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(14) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 14 και του εδαφίου (2) του άρθρου 15 του βασικού νόμου, η θητεία, των υφιστάμενων, κατά την έναρξη της ισχύος του περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικού) Νόμου του 2006, Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων παρατείνεται κατά δύο μήνες.

(15) (α) Ο πρώτος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής  ο οποίος θα εκτελεί και χρέη Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής, διορίζεται, κατ’ εξαίρεση, από πενταμελή Ειδική Επιτροπή Αναζήτησης και Επιλογής που ορίζεται από τη Σύγκλητο.

(β) Τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής Αναζήτησης και Επιλογής είναι Καθηγητές Ιατρικής Σχολής άλλων Πανεπιστημίων, εγνωσμένου κύρους. Για την επιλογή των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αναζήτησης και Επιλογής ισχύουν οι πρόνοιες για σύσταση Ειδικών Επιτροπών για εκλογή ακαδημαϊκού προσωπικού.

(γ) Στην Ειδική Επιτροπή Αναζήτησης και Επιλογής συμμετέχει ex officio ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, ο οποίος και προεδρεύει της Επιτροπής:

Νοείται ότι, ο πρώτος Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής θα πρέπει να πληροί τα προσόντα που απαιτούνται για διορισμό  στη θέση Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής.

(δ) Η Ειδική Επιτροπή Αναζήτησης και Επιλογής υποβάλει τεκμηριωμένη πρόταση στη Σύγκλητο για επικύρωση.

(ε) Η Σύγκλητος εξετάζει την έκθεση της Ειδικής Επιτροπής Αναζήτησης και Επιλογής και διαβιβάζει την απόφαση της για επικύρωση στο Συμβούλιο.

(στ) Η θητεία του πρώτου Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής είναι πενταετής, με δυνατότητα επαναδιορισμού σε περίπτωση μη αυτονόμησης της Σχολής για ακόμη μια θητεία:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί η θέση Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής διορίζεται νέος Κοσμήτορας στη θέση αυτή για τόσο χρόνο όσος είναι ο χρόνος που απομένει για τη λήξη της θητείας του Κοσμήτορα η θέση του οποίου κενώθηκε.

(ζ)  Η Σύγκλητος δύναται να διορίσει τον πρώτο Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής, μεταξύ των μελών του Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), της Ιατρικής Σχολής, μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα της Σχολής.

(η) Η θητεία του πρώτου Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής είναι τριετής, με δυνατότητα μιας επανεκλογής.

(θ) Μετά την αυτονόμηση της Ιατρικής Σχολής και τρεις μήνες πριν τη λήξη της θητείας του Κοσμήτορα διεξάγονται εκλογές για την ανάδειξη νέου Κοσμήτορα.

(16)  Η Ιατρική Σχολή αυτονομείται όταν ολοκληρωθεί ο διορισμός είκοσι-ενός (21), τουλάχιστον, μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού, συνολικά σε τρεις τουλάχιστον Τομείς της Σχολής, από τα οποία δώδεκα (12) τουλάχιστον να είναι στη θέση Καθηγητή ή/και Αναπληρωτή Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής.