Σημείωση
5 του Ν137/90Έναρξη ισχύος του Νόμου αυτού

Η ισχύς του Νόμου αυτού θεωρείται ότι αρχίζει από τις 28 Ιουλίου, 1989.