Μεταβατικές διατάξεις

33.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή που αποτελείται από επτά μέχρι έντεκα μέλη με ακαδημαϊκή προέλευση.

Νοείται ότι η ιδιότητα του μέλους της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής είναι ασυμβίβαστη με το αξίωμα του Υπουργού ή του Βουλευτή.

(2) Στις συνεδρίες της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής συμμετέχει ως σύμβουλος, παρατηρητής και ένας εκπρόσωπος της ΟΥΝΕΣΚΟ ο οποίος ορίζεται για το σκοπό αυτό από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από συνεννόηση με την ΟΥΝΕΣΚΟ.

(3) Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή διορίζει Εκλεκτορικά Σώματα αποτελούμενα από Κυπρίους κατά προτίμηση, καθηγητές Ανώτατων Σχολών, από τουλάχιστο τρεις χώρες, για επιλογή του πρώτου διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου.

(4) Τα Εκλεκτορικά Σώματα είναι πενταμελή, και διορίζεται ένα Εκλεκτορικό Σώμα για κάθε ειδικότητα ή Τμήμα του Πανεπιστημίου.

(5) Τα Εκλεκτορικά Σώματα προβαίνουν στην εκλογή των πρώτων Καθηγητών και Αναπληρωτών Καθηγητών του Πανεπιστημίου.

(6) Με το διορισμό τους οι πρώτοι Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές καθίστανται μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος του οικείου Τμήματος ή ειδικότητας.

(7) Ακολούθως το Εκλεκτορικό Σώμα κάθε Τμήματος ή ειδικότητας προβαίνει στην εκλογή του πρώτου μη μόνιμου ακαδημαϊκού προσωπικού.

(8) Όταν ολοκληρωθεί ο διορισμός επτά τουλάχιστο μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού κάθε Τμήματος, από τα οποία τέσσερα τουλάχιστον είναι μόνιμα, καταρτίζεται το Συμβούλιο του Τμήματος.

Νοείται ότι κατά τον καταρτισμό του πρώτου Συμβουλίου του Τμήματος τα μόνιμα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού μπορεί να είναι τουλάχιστο τρία.

(9) Όταν ολοκληρωθεί η κατάρτιση των Συμβουλίων δύο τουλάχιστο Τμημάτων μιας Σχολής, εκλέγονται ο πρώτος Κοσμήτορας και ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας και συγκροτείται το Συμβούλιο της Σχολής.

Νοείται ότι κατά την πρώτη εκλογή Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα, δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μόνιμα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού της Σχολής, ανεξάρτητα αν έχει αυτονομηθεί το τμήμα στο οποίο ανήκουν, καθώς και τα μόνιμα μέλη των Ερευνητικών Μονάδων που υπάγονται στη Σχολή.

(10) Όταν ολοκληρωθεί η κατάρτιση των Συμβουλίων πέντε τουλάχιστο Τμημάτων, εκλέγονται ο πρώτος Πρύτανης και ο Αντιπρύτανης και συγκροτείται η Σύγκλητος και το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.

Νοείται ότι κατά την πρώτη εκλογή Πρύτανη και Αντιπρύτανη, δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μόνιμα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου, ανεξάρτητα αν έχει αυτονομηθεί το Τμήμα στο οποίο ανήκουν, καθώς και τα μόνιμα μέλη των Ερευνητικών Μονάδων.

(11) Μέχρι την εκλογή της πρώτης Συγκλήτου και τη σύσταση του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή έχει όλες τις αρμοδιότητες και εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Συμβουλίου και της Συγκλήτου.

(12) Μέχρι την εκλογή του πρώτου Πρύτανη ο Πρόεδρος της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής έχει όλες τις αρμοδιότητες και εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Πρύτανη.

(13) Η αμοιβή των μελών της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(14) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 14 και του εδαφίου (2) του άρθρου 15 του βασικού νόμου, η θητεία, των υφιστάμενων, κατά την έναρξη της ισχύος του περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικού) Νόμου του 2006, Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων παρατείνεται κατά δύο μήνες.