Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου

9.-(1) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαβουλεύεται με τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου και από τα τέσσερα μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και από τα τρία μέλη που διορίζονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, διορίζει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος προέρχεται από τα μέλη που έχει διορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Αντιπρόεδρος θα προέρχεται από τα μέλη που έχει διορίσει η Σύγκλητος και αντίστροφα.

(2) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου συγκαλεί τις συνεδριάσεις του και προεδρεύει των Συνεδριάσεων του Συμβουλίου στις οποίες παρίσταται.

(3) Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου από οποιαδήποτε συνεδρία, ο Αντιπρόεδρος ή σε περίπτωση απουσίας του Αντιπροέδρου, μέλος του Συμβουλίου εκλεγόμενο προς τούτο, προεδρεύει της συνεδρίασης.

(4) Σε περιπτώσεις απουσίας ή ανικανότητας του Προέδρου ή σε περίπτωση που χηρεύει η θέση του, ο Αντιπρόεδρος έχει όλες τις εξουσίες και τα καθήκοντα του Προέδρου.