Θητεία των Μελών του Συμβουλίου

8.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (6), τα διοριζόμενα ή εκλεγόμενα μέλη του Συμβουλίου υπηρετούν για περίοδο τριάντα μηνών από το διορισμό ή την εκλογή τους, μπορούν όμως να επαναδιορισθούν ή να επανεκλεγούν για ακόμα τριάντα μήνες:

Νοείται ότι η θητεία του Πρύτανη, των Αντιπρυτάνεων και του εκπροσώπου των φοιτητών, διαρκεί για όσο χρόνο διατηρούν την ιδιότητα με την οποία διορίζονται στο Συμβούλιο.

(2) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του εδαφίου (1) η θητεία των μελών του πρώτου Συμβουλίου που διορίζονται ή εκλέγονται καθορίζεται ως ακολούθως:

(α) Του Προέδρου και του Αντιπροέδρου η θητεία είναι τετραετής

(β) τριών μελών η θητεία είναι τριετής

(γ) τεσσάρων μελών η θητεία είναι τετραετής

(δ) τριών μελών η θητεία είναι πενταετής.

(3) Η διάρκεια της θητείας των μελών του πρώτου Συμβουλίου καθορίζεται με κλήρωση κατά την πρώτη Συνεδρία του Συμβουλίου.

(4) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του εδαφίου (6), τα μέλη του Συμβουλίου δεν μπορούν να απολυθούν παρά μόνο για τους λόγους και με τον τρόπο που απολύονται οι δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου.

(5) Σε περίπτωση που κενούται θέση μέλους του Συμβουλίου, τότε στη θέση του διορίζεται ή εκλέγεται άλλο πρόσωπο που κατέχει τη θέση αυτή για τόσο χρόνο όσος είναι ο χρόνος που απομένει για τη λήξη της θητείας του μέλους στη θέση του οποίου διορίστηκε ή εκλέγηκε. Εάν ο χρόνος που απομένει είναι πέραν του ημίσεoς της θητείας, τότε, ο χρόνος αυτός για σκοπούς επαναδιορισμού ή επανεκλογής, θεωρείται κανονική θητεία.

(6)  Μετά από την κάθε εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, το Υπουργικό Συμβούλιο κατά την άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας του δυνάμει του άρθρου 54 του Συντάγματος, που περιλαμβάνει τη γενική διεύθυνση και τον έλεγχο της διακυβερνήσεως της Δημοκρατίας, τη διεύθυνση της γενικής πολιτικής, το συντονισμό και την εποπτεία πασών των δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και την εποπτεία της ανήκουσας στη Δημοκρατία περιουσίας, δύναται το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο έγινε η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, να τερματίζει το διορισμό των υφιστάμενων διοριζομένων από το Υπουργικό Συμβούλιο μελών του Συμβουλίου και να διορίζει νέα μέλη꞉

Νοείται ότι το παρόν εδάφιο εφαρμόζεται και στην περίπτωση των διορισμένων μελών του Συμβουλίου που υπηρετούν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικού) Νόμου του 2013.