Απαρτία και Τρόπος Λήψης Αποφάσεων

7.-(1) Απαρτία αποτελούν τόσα παρόντα μέλη του Συμβουλίου όσος είναι ο αμέσως μεγαλύτερος ακέραιος του μισού των μελών του Συμβουλίου αριθμός.

(2) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του.