Θητεία των Μελών του Συμβουλίου

8.-(1) Τα διοριζόμενα ή εκλεγόμενα μέλη του Συμβουλίου υπηρετούν για περίοδο τριών χρόνων από το διορισμό ή την εκλογή τους, μπορούν όμως να επαναδιοριστούν ή να επανεκλεγούν για τρία ακόμη χρόνια:

Νοείται ότι η θητεία του Πρύτανη, των Αντιπρυτάνεων και του εκπροσώπου των φοιτητών, διαρκεί για όσο χρόνο διατηρούν την ιδιότητα με την οποία διορίζονται στο Συμβούλιο.

(2) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του εδαφίου (1) η θητεία των μελών του πρώτου Συμβουλίου που διορίζονται ή εκλέγονται καθορίζεται ως ακολούθως:

(α) Του Προέδρου και του Αντιπροέδρου η θητεία είναι τετραετής

(β) τριών μελών η θητεία είναι τριετής

(γ) τεσσάρων μελών η θητεία είναι τετραετής

(δ) τριών μελών η θητεία είναι πενταετής.

(3) Η διάρκεια της θητείας των μελών του πρώτου Συμβουλίου καθορίζεται με κλήρωση κατά την πρώτη Συνεδρία του Συμβουλίου.

(4) Τα μέλη του Συμβουλίου δεν μπορούν να απολυθούν παρά μόνο για τους λόγους και με τον τρόπο που απολύονται οι δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου.

(5) Σε περίπτωση που κενούται θέση μέλους του Συμβουλίου, τότε στη θέση του διορίζεται ή εκλέγεται άλλο πρόσωπο που κατέχει τη θέση αυτή για τόσο χρόνο όσος είναι ο χρόνος που απομένει για τη λήξη της θητείας του μέλους στη θέση του οποίου διορίστηκε ή εκλέγηκε.