Συμμετοχή Διοικητικού Προσωπικού για την εκλογή πρυτανικών αρχών

15Β. Στις εκλογές για ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρύτανη, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15, αντίστοιχα, μετέχουν μέλη του Διοικητικού Προσωπικού με αριθμό εκπροσώπων ίσο προς τον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό που αντιστοιχεί προς το 6% του συνόλου των ακαδημαϊκών εκλεκτόρων.